SFO (Skolefritidsordningen)


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


SFO (Skolefritidsordningen)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det inn i skolefritidsordningen (SFO).

Søke plass

Priser

Kommunestyret bestemmer betalingssatsene for SFO i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, med virkning fra 1. februar 2019.

SFO satser 2019
Tjeneste Enhet Pris 2019
SFO 1 dag Per måned Kr    920,-
SFO 2 dager Per måned Kr 1.675,-
SFO 3 dager Per måned Kr 2.300,-
SFO 4 dager Per måned Kr 2.785,-
SFO 5 dager Per måned Kr 3.165,-
SFO diverse satser 2019
TjenesteEnhetPris 2019
Sen henting, etter åpningstiden Per påbegynte halvtime Kr 205,-
Merbruk ihht avtale* Per dag Kr 285,-
Ekstrabetaling ferie* Per dag Kr 285,-

*Du må være bruker av ordinær plass for å kunne benytte feriedager og ekstra dagplass.

*I vinterferien og høstferien betaler du ikke for påmeldte dager som tilsvarer det du bruker fast.

SFO i feriene

Bruk av SFO i ferier må avtales minimum 3 uker før hver ferie. Bruk av SFO i ferier belastes med et beløp pr. dag (Se tabell over).

Påmelding ved ferie og fridager skjer direkte til SFO ved den enkelte skole.

I vinterferien og høstferien betaler du ikke for påmeldte dager som tilsvarer det du bruker fast. 

Øvrige vilkår

 

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO-plass

Ønsker du å melde ditt barn på SFO, endre mellom heltids- og deltidsplass eller si opp plassen, kan du bruke skjemaet nedenfor.

Søke eller endre SFO-plass

 

Felles standard for SFO i Nittedal

Det er utarbeidet en felles standard for alle kommunens SFOer. Standarden beskriver forventninger foresatte kan ha til SFO og forventninger til foresatte som har barn i tilbudet. Standarden er satt ut fra Nittedals kommunes gjedende vedtekter for SFO.

Innhold og aktivtet

Hva kan du forvente av SFO

 • Ditt barn får naturlig støtte i praktiske gjøremål
 • Ditt barn får støtte til å øke sin sosiale kompetanse
 • Ditt barn får måltider i SFO innenfor strukturerte og gode rammer
 • Ditt barn kan delta i frie og organiserte basisaktiviteter frilek ute og inne formingsaktiviteter jevnlig, utendørs fysisk aktivitet gymsalaktiviteter turer
 • Ditt barn kan bruke sin kreativitet og skaperglede
 • Ditt barn kan oppleve mestring

 

Eksterne aktiviteter mot betaling:

SFO legger til rette for samarbeid og lokaler for tilbud fra kulturskolen og fra ideelle kultur- og idrettsorganisasjoner. De eksterne kursenes bruk av skolens lokaler skal ikke forringe tilbudet til SFO-barna som ikke går på kurs.Tilbudene faktureres direkte fra de aktuelle aktørene 

 

Hva kan SFO forvente av deg?

Du tar hensyn til at ditt barn kan følge tiden ut i påmeldte aktiviteter og delta i rydding

 

Struktur og forutsigbarhet

Hva kan du forvente av SFO?

 • Du får informasjon om åpningstider og feriepåmeldinger
 • Du finner viktig informasjon om SFO på skolens nettsider, It´s Learning og infotavler
 • Du får informasjon om hovedaktiviteter i SFO
 • SFO følger ordensreglementet for grunnskolen i Nittedal

 

Hva kan SFO forvente av deg?

 • Du setter deg inn i gjeldende vedtekter, betalingsreglement og planer
 • Du leverer avtaler, påmeldinger til ferier, aktiviteter og annet innen tidsfristen 
Trivsel, trygghet og omsorg 

Hva kan du forvente av SFO?

 • Du blir kjent med rutinene i SFO, blant annet i forhold til sikkerhet
 • Du opplever at en eller flere av de ansatte har god relasjon til ditt barn
 • Du opplever at ditt barn får mulighet til medvirkning og å gjøre valg
 • Du opplever at barnet trives i SFO
 • Du opplever at de SFO ansatte er imøtekommende
 • Du blir kontaktet dersom det er noe spesielt med ditt barn

 

Hva kan SFO forvente av deg?

 • Du gir SFO relevant informasjon om ditt barn
 • Du møter de ansatte i SFO med respekt
 • Du passer på at barnet ditt har riktig utstyr for planlagt aktivitet både inne- og utendørs
 • Du bidrar til at ditt barn følger gjeldende rutiner og regler som gjelder for SFO
Dialog og samarbeid

Hva kan du forvente av SFO?

 • Du har mulighet til å påvirke innholdet i SFO gjennom FAU og SU på skolen.
 • Du blir invitert til foreldremøte hvor SFO er på dagsorden.
 • Hva kan SFO forvente av deg?
 • Du gir SFO direkte tilbakemeldinger om hva du er fornøyd eller misfornøyd med.
 • Du deltar i brukerundersøkelser og møter Du deltar på sosiale arrangementer.

  

SFO-plass

Åpningstiden Reguleres av vedtektene. SFO har inntil 29 timer åpningstid i uka. Innenfor tidsrommet 07.00 – 17.00 reguleres åpningstiden i forhold til skolens timeplaner og bruk av leksetid.

Søke eller endre SFO-plass 

Etter at søknad er registrert kan du logge inn med MinID eller BankID, for å:

 • Se eller endre søknaden.
 • Følge saksgangen.
 • Besvare tilbud om plass.
 • Oppdatere dine person- og kontakopplysninger.
 • Søke endring av plass.
 • Si opp plass.

 

Kommunens vedtekter SFO

Vedtekter for skolefritidsordning (SFO)
Vedtatt i Nittedal kommunestyre sak 87/99, 12/00, 18/04 og 07/48. 

§ 1 EIERFORHOLD OG MÅL
Skolefritidsordningene i Nittedal eies og drives av Nittedal kommune i samsvar med Opplæringslova § 13-7:

 • Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. 
 • Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.
 • Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn.
 • Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår.
 • Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om:

 1. eigarforhold
 2. kven som er opptaksmyndigheit
 3. opptakskriterium
 4. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
 5. foreldrebetaling
 6. leike- og opphaldsareal
 7. dagleg opphaldstid og årleg opningstid
 8. bemanning og leiing

Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet (A) kan gjere unntak frå kravet.

Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.

§ 10-9 første og tredje ledd gjeld for tilsetjing i skolefritidsordninga.

Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei ellesoppfyller vilkåra i denne paragrafen.

Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar.

Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.

Det er et viktig mål at skolefritidsordningen oppmuntrer og legger til rette for fysisk aktivitet i den tiden barna er i skolefritidsordningen.

Tilbudet er en integrert del av skolens virksomhet.

§ 2 OPPTAKSMYNDIGHET
Rektor foretar opptaket etter samråd med leder for SFO.

§ 3 OPPTAKSKRITERIER
Skolefritidsordninger er et tilbud til alle elever på 1.– 4. trinn og for barn med definerte funksjonshemninger på 5.-7. trinn.

§ 4 OPPTAKSPERIODE
Hovedopptaket skjer 1. mai for hvert skoleår. Oppsigelser/endringer for neste skoleår må skje innen 1. mai. (Juni og juli er ikke oppsigelsesmåneder.) SFO er åpen fra 1. august til 30. juni året etter. Oppsigelse/endringer av plass ellers i året skjer gjennom Visma Flyt Skole eller ved skriftlig beskjed til SFO-leder med en måneds varsel, gjeldende fra den 1. i hver måned etter at meldingen er mottatt.

§ 5 ÅPNINGSTID
Skolefritidsordningen holdes åpen alle virkedager fra kl. 07.00 – 17.00, med unntak av barnas skoletid.

Som hovedregel er julaften, romjula og påskedagene mandag, tirsdag og onsdag samt juli måned, stengt.

Av 5 planleggingsdager vil 2 avvikles i juli og 3 samtidig med skolen. Skolefritidsordningen holder stengt de 3 dagene.

Som hovedregel får barna plass i skolefritidsordningen ved egen skole, men i ferietiden/planleggingsdager er det anledning til å samordne driften av flere skolefritidsordninger.

§ 6 BETALING FOR OPPHOLD
Utgifter til skolefritidsordningen dekkes gjennom egenbetaling fra foreldrene. Det vises til eget betalingsreglement.

§ 7 KLAGEADGANG
Opptak i skolefritidsordningen har status som enkeltvedtak med de rettigheter og plikter det medfører. Eventuelle klager sendes rektor som kan opprettholde eller endre vedtak. Kommunens klageorgan er klageinstans.

§ 8 LEKE OG OPPHOLDSAREAL
Skolefritidsordningen skal ha et minimums leke- og oppholdsareal på 4 m2 netto per barn. Arealkravet kan fravikes dersom HMS ivaretas for barn etter normale normer. Inneklimaet skal være godt. SFO skal ha tilgang til tilstrekkelig sikret uteareal, som tilhører skolen.

§ 9 BEMANNING OG LEDELSE
Rektor har det overordnede pedagogiske og administrative ansvaret for skolefritidsordningen ved den enkelte skole. Det tilsettes daglig leder som fortrinnsvis skal ha relevant pedagogisk utdannelse. I tillegg til daglig leder tilsettes det tilstrekkelig personale.

§10 ENDRINGER I VEDTEKTENE
Forslag til endringer i vedtektene sendes ut til høring til: Leder for FAU og SU ved de enkelte skolene. Endringer i vedtektene vedtas av kommunestyret.

Aktuelle lover og regelverk

Vedtekter for skolefritidsordningen i Nittedal kommune

Opplæringslova § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Forskrift til Opplæringslova


Publisert: 10.10.2016 09.17
Sist endret: 18.12.2018 14.42