Helsetjenester i hjemmet


Helsetjenester i hjemmet inkluderer mange former for helsehjelp som vi kan gi hjemme hos deg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oversikt over tjenester som utføres i hjemmet

Avlastning

Avlastning er hjelp for deg som yter omsorg i hjemmet til en nær med nedsatt funksjonsevne. Avlastning skal gjøre det mulig for deg å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og nødvendig/regelmessig fritid og ferie. Avlastning er gratis.

 

Avlastning i bolig (barn)
Vi gir avlastning til barn med funksjonsnedsettelse ved Nittedal avlastningssenter.

Nittedal avlastningssenter
Bevregrasveien 2
1481 Hagan
Telefon: 474 81 123

Avlastning individuelle tiltak (barn)
I individuelle avlastningstiltak gir vi tjenester på døgn- og timesbasis. Enten ved at barnet bor hos avlaster noen døgn per måned, eller ved at familien har avlaster noen timer per uke. Vi kan kombinere ulike typer avlastningstiltak ut fra familiens behov.

 

Avlastning i institusjon (voksne)
Innbyggeren som til vanlig mottar hjelpen hjemme, får et tidsbegrenset opphold i institusjon. Vi gir denne avlastningen på Døli pleie- og omsorgssenter.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for innbyggere med nedsatt funksjonsevne. 

 

Hvem kan få BPA?

  • du som er under 67 år og har et hjelpebehov som er av omfattende og varig karakter
  • familier med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne

Du må selv, eller ved hjelp av pårørende, kunne planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder for å kunne benytte deg av ordningen.

 

Organisering av tjenesten

Ordningen innebærer at du selv i utgangspunktet er arbeidsleder for de personene (assistentene) du ønsker skal hjelpe deg. Du ansetter selv assistenter i BPA-ordningen din.

Les mer om BPA

Hjemmesykepleie 

Adresse

Stamveien 6
1481 Nittedal

Døgnåpen telefon
954 08 018

 

Mottar du allerede tjenesten og har spørsmål eller beskjeder, ta direkte kontakt med hjemmesykepleien i ditt distrikt:

TELEFONTID TEAM
07:30 - 08:30
13:00 - 15:00

Team 1 (Hakadal/Åneby)
Telefon: 918 05 574

Team 2 (Rotnes/Åneby)
Telefon918 07 124

Team 3 (Slattum/Mo)
Telefon: 917 66 034

Team 4 (Skytta)
Telefon: 918 14 281

 

Hva er hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleie er hjelp og veiledning til deg som trenger pleie og omsorg i hjemmet, og/eller medisinsk behandling i samarbeid med lege. For eksempel sårstell, personlig stell og medisinsk behandling som er foreskrevet av din lege.

 

Hvem kan få hjemmesykepleie?

Du som på grunn av sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for nødvendig helsehjelp i kortere eller lengre periode, kan søke om hjemmesykepleie.

Omsorgsstønad

Har du omsorg for et familiemedlem eller annen nærstående person og utfører spesielt tyngende omsorgsarbeid i hjemmet? Dersom disse oppgavene ellers ville ha vært utført av kommunen, kan du søke om omsorgsstønad.

Omsorgsstønad må ikke forveksles med pleiepenger fra NAV.

 

Hvem kan få omsorgsstønad? 

-frivillige omsorgsytere (familiemedlemmer eller andre nærstående) uten omsorgsplikt
-foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige der omsorgen er vesentlig mer omfattende enn for barn på samme alder

Den du gir omsorg til må bo hjemme og det må være søkt om hjelpestønad fra NAV før vi kan innvilge omsorgsstønad.

 

Se en informasjonsvideo om omsorgsstønad

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Praktisk bistand skal bidra til at du klarer å være mest mulig selvhjulpen i dagliglivet og bli boende i hjemmet ditt. Du kan få hjelp til oppgaver i huset.

Praktisk bistand og opplæring (personlig assistanse)

Praktisk bistand og opplæring i eget hjem skal gi innbyggere med nedsatt funksjonsevne bistand til å ivareta egenomsorg og opplæring til å ivareta dagliglivets gjøremål. Målet er at den enkelte skal bli mest mulig selvstendig.

 

Hvem kan få tjenesten?

Innbyggere som bor i eget hjem og har nedsatt funksjonsevne eller psykisk lidelse som medfører at de har behov for hjelp og opplæring.

Les mer om praktisk bistand og opplæring

Rehabilitering i hjemmet (hverdagsrehabilitering)

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering hvor fokus er på opptrening i daglige gjøremål.

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på de aktivitetene du synes det er viktig å klare i hverdagen. I en avtalt periode vil vi samarbeide tett med deg. Vi vil sammen med deg fortløpende vurdere måloppnåelse og tiltak.

 

Hvem vil ha nytte av hverdagsrehabilitering?

Du som har opplevd et funksjonsfall som gjør at du ikke klarer å gjennomføre daglige aktiviteter slik du ønsker. Eksempelvis å gå til butikken, lage mat eller dusje.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en alarmknapp du kan trykke på og dermed få direkte kontakt med alarmsentralen. Dette kan være nyttig for deg som grunnet sykdom har økt risiko for å falle eller om du ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker.

Nyttige nettsider

Omsorgsstønad

Fritid for alle

Ung.no

Støttekontakt

Aktuelle lover og regelverk

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helse- og omsorgstjenester m.m § 3-1

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjeneste kapittel 2

 


Publisert: 20.09.2016 13.29
Sist endret: 06.12.2018 11.27