Kompetanseutvikling i helse og omsorg

Vi søker årlig midler over Kompetanseløft 2020 av Fylkesmannen. Midlene brukes på ulike kompetansetiltak innenfor helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Hilde Marit Mobråthen
Rådgiver i helse og velferd

Telefon: 400 21 964

Send e-post

Grunn-, etter- og videreutdanninger

Utdanninger vi kan gi støtte til i 2019 er:

 • Helsefagarbeider
 • Bachelor i sykepleie og vernepleie
 • Fagskoler og etter-/videreutdanninger innenfor:
 • Dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse
 • Demens og alderspsykiatri
 • Psykisk helse og rus
 • Aktiv omsorg og frivillighet
 • Annet

Du må selv søke studieplass.

 

Søknadsfrist stipend: 1.april og 1.september.

Vilkår for å motta støtte:

 • du må ha et ansettelsesforhold innen helse- og omsorgstjenestene i kommunen under hele utdanningsløpet
 • utdanningen må være på deltid
 • du aksepterer bindingstid (vedtatt lønnspolitikk ligger i elektronisk personalhåndbok på intranett, under kapittel 1 – snarvei til dokumenter og skjema. Ta kontakt med HR om du har spørsmål)

Behandling:

 • du søker studieplass og stipend
 • din søknad blir behandlet i Kompetanseutvalgets førstkommende tildelingsmøte (i april/september), med din nærmeste leder tilstede
 • du får epost med tilsagn eller avslag innen 2 uker etter møtet
 • om du får tilsagn sender du bekreftelse på studieplass som svar på eposten du fikk
 • du signerer, om aktuelt, kontrakt på bindingstid (din leder har, sammen med deg, ansvar for dette)
 • stipendet utbetales underveis ved at du sender inn kvitteringer til rådgiver i utviklingsteam, eventuelt avtaler utbetaling over lønn om det er avtalt
 • til slutt: du leverer bekreftelse på bestått utdanning til din leder

Eventuell permisjon med og/eller uten lønn søker du parallelt. Se personalhåndboka på intranett. Din leder sørger for at alle papirer arkiveres i din personalmappe.

Søknad om stipend (Kompetanseløftet 2020)

Du må være pålogget for å kunne sende inn skjemaet.

Dette må jeg kunne

er en kort og intensiv opplæringsmodell for nyansatte uten teoretisk eller praktisk erfaring fra arbeid innen omsorgstjenestene eller tjenesteyting til personer med utviklingshemning.

Opplæringsheftet skal du gjennomgå før du starter i jobben. Ta kontakt med din avdelingsleder for mer informasjon.

Vikarkurs

Målgruppe: Nyansatte uten teoretisk eller praktisk erfaring fra arbeid innen omsorgstjenestene eller tjenesteyting til personer med utviklingshemning.
Innhold: Èn dag med teori knyttet til praktiske øvelser, og 3 timer livreddende førstehjelp.
Tidspunkt: Årlig i juni, rett etter skoleslutt.

Avdelingsledere melder på. Obligatorisk for alle som ikke har hatt det tidligere.

ABC studieringer

ABC-opplæringen omfatter ulike fagområder; som demens, utviklingshemming, geriatri og psykiske sykdommer. Ansatte er med i tverrfaglige, selvgående studieringer på arbeidsplassen over 1-2 år og har halvårlige fagseminar med undervisning fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Planlagt oppstart av nye studieringer

Her legges det ut nye oppstarter etter hvert som det blir satt opp. Ikke alle studieringer er åpne for alle, så avklar med din leder før du melder deg på. Du har ikke fått plass på tiltaket før du får en bekreftelse.

Oppstarter i 2019:

ingen foreløpig

Enhet for institusjon og Enhet for hjemmetjenester, forebygging og rehabilitering har spesielt fokus på pasientsikkerhet gjennom å øke ansattes observasjonskompetanse, handlingsberedskap og kompetanse i strukturert kommunikasjon. Kurset er obligatorisk og går over flere dager. Ansatte inviteres med av sin leder.
Andre enheter i helse og velferd vil delta etterhvert.

Les mer på Kompetansebroen

Høgskolen i Hedmark/ RO/ Fagakademiet gjennomfører modulbasert opplæring i ledelse her i kommunen. Målgruppe: Ledere og fagledere i helse- og omsorgstjenestene.
Moduler som er gjennomført: 1,2,3,4,6 og 8.

Neste modul er planlagt til høsten 2019.

Påmelding skjer via outlook-invitasjoner, det er ikke åpent for påmelding utenom dette. Er du interessert så ta gjerne kontakt med rådgiver i utviklingsteamet.

Karriere- og utdanningsprinsipper i Sektor for helse og velferd (fra 2014)

1. Grunnplanet skal løftes
-Prioritet èn er å tilrettelegge for at ufaglærte skal ha mulighet til å ta en grunnutdanning.
-Det skal sikres et minste felles multiplum for alle som jobber innen sektoren. Eksempelvis gjennom e-lærings- program eller vikarkurs.
-Fagarbeidere og høgskoleutdannede skal gis mulighet til å etter- og videreutdanne seg innenfor relevante fagområder for sin stilling.

2. Kompetansehevende tiltak på tvers av fag og avdelinger/ enheter skal prioriteres
-Ved å bidra til samhandling og tverrfaglig samarbeid øker vi kvaliteten på tjenestene som ytes og er med på å sikre gode pasientforløp.

3. Ledere prioriteres ikke til stipend fra Kompetanseløftet
Tilstedeværelse er prioritet på ledernivå; Fokus skal være å systematisere fagfeltet og delegere oppgaver.
Høye posisjoner gir høye krav og muligheter til å forhandle vilkår.

Kompetanseutvalget i Sektor for helse og velferd

Utvalget ledes av rådgiver i utviklingsteamet. De som sitter i utvalget er fagsjef eller tilsvarende fra hver enhet i sektoren. Kompetanseutvalget møtes månedlig og har stipendtildelingsmøter i april og september.


Publisert: 29.10.2018 12.58.56
Sist endret: 21.01.2019 13.16