Planer og budsjett

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Strategiske styringsmål

 

Planstrategi


Dokumentet er kommunens "plan for planleggingen"

Kommunestyret skal i følge plan- og bygningsloven §10-1 minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Formål
Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre, for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Gjennom vedtak av den kommunale planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen, helt eller delvis, skal revideres. Loven setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Kommunens planstrategi

Kommuneplanen

Dette overordnede dokumentet for all kommunal planlegging skal skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere. Den består av en samfunnsdel og en arealdel og har et langsiktig perspektiv. 

Kommuneplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven §11-1:

"Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen".

Samfunnsdelen
  • Tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon
  • Er grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen
  • Gir retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private
  • Gir en beskrivelse av sentrale utfordringer, satsningsområder, og strategier på overordnet nivå.

Strategiene baserer seg på analyser, befolkningsframskrivinger, og innbyggernes ønsker for framtiden.

Arealdelen

Viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.
omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartene viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.

Revidering

Når kommunestyret bestemmer seg for å revidere kommuneplanen, utarbeider administrasjonen et forslag til planprogram som redegjør for hvordan arbeidet med kommuneplanen skal gjennomføres. Hensikten er å skape en mest mulig effektiv og målrettet arbeidsprosess hvor temaer og deltakerne i arbeidet er definert på et tidlig stadium. Planprogrammet er også en anledning til å informere og få innspill til arbeidet fra ulike deler av kommunens virksomhet, overordnede myndigheter, innbyggere, interesseorganisasjoner og næringsliv.

Utarbeidelse av planprogram er et lovpålagt krav hvor det skal redegjøres for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning, eventuelle alternativer og behovet for utredninger. (jf. Plan- og bygningsloven § 4-1).

Vedtatt kommuneplan 2015-2027

Nittedal kommunestyre vedtok 27. april 2015 i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 kommuneplan 2015 – 2027. Gjeldende kommuneplan kan leses her.

 

Temaplaner

En temaplan utdyper kommuneplanen gjennom å gi strategier og tiltak innenfor et bestemt fagområde.

I planstrategien heter det:

"Ikke alle tema trenger sin egen plan. Tema som gjelder alle sektorer, f.eks. folkehelse og klima og energi, er det naturlig at omhandles grundig i kommuneplanen. For andre tema kan det være hensiktsmessig med bl.a. et temakart i kommuneplanens arealdel, i stedet for en egen plan. (...)

Sektorenes temaplaner skal så langt mulig bygges opp med en strategidel og en tiltaksdel, der strategidelen skal gjelde for 4 år, mens tiltaksdelen skal gjennomgås oftere, for eksempel hvert 2. år. Sektorplanenes tiltaksdeler skal også følges opp i de årlige handlingsplanene."

Her er en sektorvis oversikt over gjeldende temaplaner:

Helse og omsorg
Oppvekst og utdanning
Miljø og samfunnsutvikling
Stab og støtte

Handlings- og økonomiplan

For å sikre god samordning av planarbeidet, har kommunen valgt å sammenstille kommuneplanens handlingsdel, årsbudsjett og økonomiplan i ett dokument.

Handlings- og økonomiplan med budsjett utarbeides årlig og omfatter siste årsregnskap, inneværende års budsjett og de fire neste budsjettår. Handlings- og økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del og videreføre sentrale vedtak som er gjort.

Handlingsplan 2019 - 2022

Tidligere handlingsplaner

Handlingsplan 2018 - 2021

Handlingsplan 2017 - 2020

Handlingsplan 2016 - 2019

Handlingsplan 2015 - 2018

Handlingsplan 2014 - 2017

Handlingsplan 2013 - 2016

Virksomhetsplaner

Årsregnskap og årsmelding

Rådmannen utarbeider årsregnskap for Nittedal kommune innen 15. februar i etterfølgende år av regnskapsåret. 

Årsmelding for Nittedal kommunes samlede forvaltning utarbeides innen 31. mars i etterfølgende år av regnskapsåret.  Årsmeldingen er en redegjørelse fra rådmannen som presenterer og analyserer kommunens utvikling og spesielt de faktorer som påvirker resultatet og den finansielle stillingen.  Årsmeldingen og årsregnskapet behandles samtidig og vedtas av kommunestyret.

Årsregnskap 2017

Årsregnskap 2017, Nittedal eiendom KF

Tidligere årsregnskap

Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2015

Årsregnskap 2014

Årsregnskap 2013

Årsregnskap 2012

Årsregnskap 2011

 

Årsmelding 2017

Årsmelding 2017, Nittedal-eiendom KF

Tidligere årsmeldinger

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

Årsmelding 2011

 


Publisert: 29.08.2018 13.00
Sist endret: 01.04.2019 08.52