Høringer og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Aktuelle høringer og kunngjøringer

Kvalitetsplan for nittedalsbarnehagene 2019 - 2022

Nittedal kommune har i samarbeid med nittedalsbarnehagene og KS-Konsulent utviklet forslag til felles kvalitetsplan for nittedalsbarnehagene for perioden 2019 – 2022. Kvalitetsplanen er en temaplan og inngår i kommunens planstrategi. Planen erstatter tidligere temaplan om kvalitet i barnehagene (sak 59/13).

Les planen her!

Se den politiske behandlingen her!

Planen inneholder en forankringsdel som knytter planen til gjeldende lov- og regelverk og til overordnede føringer og styringsdokumenter. Planen er deretter delt inn i tre hoveddeler. Den første delen gjelder planens satsingsområder for kvalitetsutvikling. Den andre delen omhandler realiseringen av planen. Den tredje delen omfatter et eget verktøy for kvalitetsoppfølging til bruk i barnehagene.

Temaplanen tar utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og foreslår fire prioriterte utviklingsområder. Disse er:

  • Barnehagen som lærende organisasjon.
  • Inkluderende miljø.
  • Tidlige innsatskompetans.
  • Godt språkmiljø for alle barn.

Målet med kvalitetsplanen er at alle barn i nittedalsbarnehagene opplever et inkluderende, utviklende og kvalitativt god barnehagetilbud.

Planen legger opp til at god kvalitet i nittedalbarnehagene skal sikres gjennom helhetlig og systematisk utvikling av kvalitet, profesjonell ledelse og forsknings- og kunnskapsbasert praksis.

Planen skal blant annet følges opp gjennom felles kompetanseplan for nittedalsbarnehagene.

Høringsfrist er 14. april 2019

Gi høringssvar!
på e-post: postmottak@nittedal.kommune.no
per post: Nittedal kommune, postboks 63, 1483 Hagan

Områdeplan Tumyrhaugen - planID 281 - oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Nittedal kommune skal lage ny og tidsmessig plan for Tumyrhaugen. Oppstarten av planarbeidet varsles nå, i tråd med plan- og bygningslovens § 12-8.

Planområde
Foreslått planområde ligger mellom jernbanelinja og Marka. Det er 470 bolighus, med 585 registrerte boenheter innenfor området, som er på ca.713 dekar.

Hva skal planen løse?
Ny plan skal være førende for utvikling i området, der nye tiltak skal ses i sammenheng i en helhetlig plan. Vi har laget et forslag til planprogram, som vi ønsker tilbakemeldinger på. I planprogrammet beskrives utfordringer i området og hva ny plan skal løse.

Blant tema som skal utredes er fortettingsmuligheter i lys av:

  • trafikksikkerhet for gående og syklende
  • bebyggelsesstruktur og kulturminner, terreng og landskap
  • overvannsproblematikk i lys av klimautfordringene
  • kapasitet på vann- og avløpsnett og veier
  • grøntstruktur, lekeplasser, friområder og naturverdier
  • hvilken betydning jernbaneundergangen har som risiko for stengt adkomst til/fra området

Plandokumenter

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomlesing på biblioteket i kulturverket Flammen.

Gi ditt innspill
Innspill merkes saksnummer 16/02988 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 19.april 2019.

Alle innspill tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt, men alle innspill vil bli kommentert i saksframstillingen til ny plan.

Områdeplan for skianleggene på Sagerud og Sørli - planID 282 - oppstart av planarbeid

Nittedal kommune skal lage plan for idrettsområdet på Sagerud og Sørli. Oppstarten av planarbeidet varsles nå, i tråd med plan- og bygningslovens § 12-8.
Den politiske saken kan leses her 

Planområde
Det foreslåtte planområdet strekker seg fra skihytta på Sørli og ned til skiskytteranlegget på Sagerud. Området er avsatt til idrettsanlegg og friområde i gjeldende kommuneplan.

Kart over planområdet kan sees her

Hensikten til planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig utvikling av skianlegget, både for langrenn, skiskyting og generelt friluftsliv. Adkomst og parkering på Sørli skal løses gjennom områdeplanen. Adkomst og parkering på Sagerud er ikke en del av denne planen, dette reguleres i egen reguleringsplan.

Gi ditt innspill
Innspill merkes saksnummer 19/00364 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 19.april 2019.

Alle innspill tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt, men alle innspill vil bli kommentert i saksframstillingen til ny plan.

Reguleringsplan Sylling - planID 276 - kunngjøring av vedtak

Kommunestyret vedtok den 28.01.2019 detaljreguleringsplan for Sylling planID 276 i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Hensikten med planen
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av offentlig utfartsparkering med plass til omlag 38 biler på Sylling. Planen tilrettelegger også for fortau langs deler av Kvernstuveien. I tillegg gir planen oppdaterte reguleringsbestemmelser til boligområder som har manglet bestemmelser.

Gjeldende reguleringsplaner for området, Delplan Sylling planID 237B og deler av reguleringsplan for Nygårdsfeltet planID 207 overlappes og oppheves av den nye reguleringsplanen.

Hvor kan du se planens dokumenter
For å se planens dokumenter og den politiske behandlingen trykk her
Dokumentene er også lagt ut til gjennomlesing på biblioteket i Kulturverket Flammen.

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan. Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 16/02991.

Kunngjøringsdato: 20.02.2019
Dato for klagefrist: 20.03.2019

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage

Forslag til endring av lokal forskrift for Nesgutu dressurområde - høring og offentlig ettersyn

På Nesgutu gård, gbnr. 35/3, er det opprettet et dressurområde for hund gjennom lokal forskrift. Området forvaltes av Nittedal og Hakadal skog-, jakt- og fiskeforening (NHSJFF). Nittedal kommune har mottatt søknad om endring av den lokale forskriften fra NHSJFF. Endringen består i forlengelse av tidsrommet området kan benyttes til dressurområde og at utløpsdatoen tas ut av forskriften.

Formannskapet vedtok 21 .01 .19 i sak 1/19 å legge forslag til endring av lokal forskrift ut på høring.

Trykk her hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å se forslag til ny forskrift

Gjeldende forskrift kan leses her

Forskriften er i tillegg lagt ut til gjennomlesing på biblioteket på Kulturverket Flammen.

Frist for å komme med innspill er 10. mars.

Merknader og innspill til forskriften sendes fortrinnsvis pr e-post til postmottak@nittedal.kommune.no og merkes med «Nesgutu dressurområde”. Innspill kan også sendes pr brev til Nittedal kommune, p.b. 63, 1 483 Hagan.


Publisert: 25.05.2018 13.42.52
Sist endret: 15.03.2019 14.36