Høringer og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Aktuelle høringer og kunngjøringer

Blomsterbakken - oppstart av endring av detaljreguleringsplan - planID 337

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av endring for privat detaljregulering Blomsterbakken planID 337

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning/tjenesteyting/boliger på gbr.nr.56/71, som er i tråd med gjeldende detaljregulering. For å få til en mer optimal utvikling innenfor planområdet og tilrettelegge for ny dagligvarebutikk foreslås en utvidelse av byggeområdet og planavgrensingen i retning øst.

Det foreslås at ekstisterende bebyggelse på gbr.nr.56/71 og 56/57 rives og at det oppføres et nytt bygg med dagligvare og noe utadrettet næring på bakkeplan, og boliger i øvrige etasjer.

Nittedal kommune ønsker samtidig å innlemme gbr.nr.57/10 og 56/235 i planområdet. Eiendommene er sammen med gbr.nr.56/57 avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål i gjeldende kommuneplan, men eksisterende bruk er bolig. Kommunen ønsker derefor at eiendommene endrer formål til boligebebyggelse.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Eiendommer som inngår planområdet
Planområdet er på 17,7 daa, og omfatter gbr.nr. 56/396, 56/395, 56/235, 56/71 og 56/57.

Du kan planområdets avgrensning her

Tiltakshaver
Planarbeidet utføres av TAG arkitekter Oslo på vegne av tiltakshaver Blomsterbakken 2 AS:

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet merkes med saksnr. 19/03667 og sendes til TAG arkitekter AS v/Kjersti Lindheim, Osterhaus gate 27, 0183 Oslo. e-post kl@tagarkitekter.no. Innspill kan sendes innen 24.01.2020.

Skyset felt A13 og del av A14 - detaljregulering planID 183 - varsel om oppstart

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for eiendommene 3/246, 3/612, 3/689, deler av 3/1 og 3/613.

Se kart  med plangrense her

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 4 to-mannsboliger.

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Samark AS på vegne av grunneier Skyset Utbygging AS.

Innspill til planarbeidet
Eventuelle spørsmål og bemerkninger kan rettes til Samark v/Knut Østby, e-post samark@samark.no eller per brev Samark AS, Frognerveien 22, 0263 Oslo. Innsendingsfrist er 17.01.2020.

Oppstartsvarsel kan også lese her 

Nedre Huseby - detaljregulering planID 283 - varsel om oppstart

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for eiendommene som tidligere utgjorde Øvre Nygård 3.

Eiendommer som inngår i planområdet
14/226, 14/1351 (Utnyttelse til boligformål)
Samt del av eiendommene 14/60, 14/231, 14/232, 14/505, 14/683, 14/861, 14/862, 14/863, 14/864, 14/865, 14/866 14/867, 14/916, 14/1358, 214/11, (vegareal).

Se kart med forslag til plangrense her

Formål med planarbeidet
Formålet med planen er å øke utnyttelsen på eiendommene, ved å legge til rette for utbygging med 3 tomannsboliger, dvs. inntil 6 boenheter i planområdet. Nittedal kommune ønsker også at omkringliggende veger reguleres samtidig. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til eksisterende boligbebyggelse og trafikkområder. Ny bebyggelse vil forholde seg til kommuneplanen mht. utnyttelse, men vil undersøke om det er behov for å regulere egne høydebestemmelser, da tomten er svært skrånende.
Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet. Det vurderes felles behandling av plan og byggesak.

Planinitiativ kan leses her

Referat fra oppstartsmøte kan leses her

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Sivilingeniør Anders Haugen AS, Plankonsulent er Lillestrøm Arkitekter AS. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra på tlf. 92810665.

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet sendes Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra, Torvgata 6, 2000 Lillestrøm ingunn@lilleark.no, innen 05.01.2020.
Innspillene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle innspill vil bli kommentert i saksframstillingen til planarbeidet.

Oppstartsvarsel kan også lese her

Vedtak av ny kommuneplan

Kommuenstyret vedtok 26. august 2019, i henhold til plan- og bygningsloven §11-15, kommuneplan 2019 – 2030.

Kommuneplan består av en samfunnsdel med langsiktige mål og strategier for Nittedalssamfunnet, og en arealdel. Kommuneplanen angir hovedutfordringene knyttet til arealdisponeringen, rammer og betingelser for iverksetting av ny arealbruk og nye tiltak samt ivaretakelse av viktige hensyn.

Alle dokumenter og den politiske behandlingen kan leses her


Publisert: 25.05.2018 13.42
Sist endret: 09.01.2020 08.27