Høringer og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Aktuelle høringer og kunngjøringer

Nedre Huseby - detaljregulering planID 283 - varsel om oppstart

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for eiendommene som tidligere utgjorde Øvre Nygård 3.

Eiendommer som inngår i planområdet
14/226, 14/1351 (Utnyttelse til boligformål)
Samt del av eiendommene 14/60, 14/231, 14/232, 14/505, 14/683, 14/861, 14/862, 14/863, 14/864, 14/865, 14/866 14/867, 14/916, 14/1358, 214/11, (vegareal).

Se kart med forslag til plangrense her

Formål med planarbeidet
Formålet med planen er å øke utnyttelsen på eiendommene, ved å legge til rette for utbygging med 3 tomannsboliger, dvs. inntil 6 boenheter i planområdet. Nittedal kommune ønsker også at omkringliggende veger reguleres samtidig. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til eksisterende boligbebyggelse og trafikkområder. Ny bebyggelse vil forholde seg til kommuneplanen mht. utnyttelse, men vil undersøke om det er behov for å regulere egne høydebestemmelser, da tomten er svært skrånende.
Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet. Det vurderes felles behandling av plan og byggesak.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Sivilingeniør Anders Haugen AS, Plankonsulent er Lillestrøm Arkitekter AS. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra på tlf. 92810665.

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet sendes Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra, Torvgata 6, 2000 Lillestrøm ingunn@lilleark.no, innen 05.01.2020.
Innspillene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle innspill vil bli kommentert i saksframstillingen til planarbeidet.

Oppstartsvarsel kan også lese her

Vedtak av ny kommuneplan

Kommuenstyret vedtok 26. august 2019, i henhold til plan- og bygningsloven §11-15, kommuneplan 2019 – 2030.

Kommuneplan består av en samfunnsdel med langsiktige mål og strategier for Nittedalssamfunnet, og en arealdel. Kommuneplanen angir hovedutfordringene knyttet til arealdisponeringen, rammer og betingelser for iverksetting av ny arealbruk og nye tiltak samt ivaretakelse av viktige hensyn.

Alle dokumenter og den politiske behandlingen kan leses her


Publisert: 25.05.2018 13.42
Sist endret: 03.12.2019 12.20