Høringer og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Aktuelle høringer og kunngjøringer

Vedtak av ny kommuneplan

Kommuenstyret vedtok 26. august 2019, i henhold til plan- og bygningsloven §11-15, kommuneplan 2019 – 2030.

Kommuneplan består av en samfunnsdel med langsiktige mål og strategier for Nittedalssamfunnet, og en arealdel. Kommuneplanen angir hovedutfordringene knyttet til arealdisponeringen, rammer og betingelser for iverksetting av ny arealbruk og nye tiltak samt ivaretakelse av viktige hensyn.

Alle dokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Detaljreguleringsplan "Del av øvre Huseby" - planID 278 - kunngjøring av vedtak

Kommunestyret vedtok i møte 26.08.2019 detaljreguleringsplan "Del av øvre Huseby".

Formål med planen
Eiendommen er bebygd med bolighus ogen garasje som skal rives for å gi plass til inntil 5 tomannsboliger. Planen legger opp til felles adkomst, lekeplass og renovasjonsordning.

Plandokumenter

Planens dokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Kunngjøringsdato: 18.09.2019
Dato for klagefrist: 09.10.2019

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 17/00126

Forlengelse av midlertidig dispensasjon for snuplass for buss

Bakgrunn for saken
Formannskapet i Nittedal kommune vedtok i møte 13.04.2015 en midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan Kruttverket planID 237 for etablering av midlertidig snuplass for buss. Denne dispensasjonen gjaldt for 4 år. Det er nå gått 4 år og en ny løsning er ikke kommet på plass. Det er derfor nødvendig å forlenge den midlertidige dispensasjonen.

Vedtak
I medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis det midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Kruttverket (planid 237) for 2 år for midlertidig snuplass for buss med følgende vilkår

 • Etablering av snuplassen skal ikke berøre det som er opparbeidet som skiløypetrase/turvei.
 • Tiltaket skal ikke være til hinder eller fare for bruk av skiløype/turvei.
 • Snuplassen fjernes og arealet tilbakeføres til friområde når bruk av snuplassen opphører og ny løsning er ferdigstilt.

Vedtaket er fattet administrativt med hjemmel i delegeringsreglementet for Nittedal kommune.

Merknader
Høring av forlengelse av den midlertidige dispensasjon foregikk i tidsrommet 11.04.2019-12.05.2019. Det kom inn 14 merknader, hvor av 3 fra offentlige instanser og resten var fra private personer og sameier/velforeninger. Samtlige merknader fra private aktører er negative til en forlengelse av dispensasjonen, og ønsker heller at arealet brukes som friområde, i tråd med vedtatt reguleringsplan. De negative merknadene begrunnes med at det er få eller ingen friområder på Kruttverket som passer for eldre barn, eksisterende lekeplasser egner seg best for de minste barna.

De innkomne merknader foreslår også å endre kjøremønsteret for bussene, for på den måten å slippe å benytte F1 som snuplass. De forskjellige alternative løsningene som foreslås er

 • Bussen kjører ned til Rådhuset og rv 4 og snur i rundkjøringen, for så å kjøre opp Svartkruttveien. Eventuelt kjøre Stasjonsveien opp til Nittedal stasjon
 • Bussen svinger inn Kruttverkveien og ikke ned Svartkruttveien. På den måten slipper den å snu i Kruttverket, men det må etableres en holdeplass i krysset Branngata x Kruttverkveien/Svartkruttveien
 • Bussen snur på kommunal tomt i Svartkruttveien, gbnr. 13/246

Merknadene fra offentlige instanser er ikke negative.
Samtlige merknader kan leses her

Kommentar til merknadene
Det er ingen optimal løsning å forlenge dispensasjonen ytterligere, men administrasjonen har foreløpig ikke kartlagt alle alternativer til nytt areal som varig erstatning for snuplassen. Det er vurdert flere alternativer, men det er ingen som kan realiseres med umiddelbar virkning. For at bussen skal kjøre ned til rådhuset/Rv 4, må Ruter forlenge dagens rute og sette opp nye rutetider. Sannsynligvis trengs det også flere busser for å trafikkere en lengre rute. Dette er et godt alternativ, på den måten vil det bli enklere å benytte bussen som går til/fra Oslo og Lørenskog.

Å legge om bussruten slik at den ikke kjører nedenom Kruttverket, vil kreve dialog og ruteendring i samarbeid med Ruter. Ulempen med dette er at det blir lengre avstand mellom Kruttverket og ny holdeplass, som da bør etableres ved krysset Branngata x Kruttverkveien/Svartkruttveien.

Nittedal kommune er grunneier av et areal (gbnr. 13/246) som ligger langs Svartkruttveien nedenfor Kruttverket. Dette er en ubebygd tomt som er regulert til boligbebyggelse. For å benytte denne tomten til snuplass for bussen må det gjøres terrengarbeider og etableres en ny avkjøring fra Svartkruttveien. Dette alternativet kan ikke realiseres med en gang, men er et alternativ som teoretisk kan benyttes i løpet av et halvt års tid, dersom kommunen ikke vil prioritere annen bruk der.

Samlet vurdering
Opprettholdelse av busstilbudet er viktig for kommunen med tanke på å tilby et godt kollektivtilbud. Dette er ikke et spørsmål om friområde eller busstilbud, og Rådmannen har forståelse for at innbyggere i Kruttverket heller vil ha friområde enn en midlertidig snuplass for buss. Det er ingen ønskelig situasjon å benytte friområdet som snuplass, men for å opprettholde kollektivtilbudet må bussen ha en plass å snu. Det har gått fire år siden det ble gitt en midlertidig dispensasjon, og det er foreløpig ikke fastsatt en endelig løsning. Arbeidet med å finne en permanent løsning intensiveres og administrasjonen er i kontakt med Ruter for å finne en permanent løsning. Frem til dette er på plass er det ønskelig at bussen fortsatt benytter deler av F1 som snuplass.

Så lenge tiltaket er midlertidig og at gitte vilkår oppfylles kan ikke Rådmannen se at hensynet bak formålet friområde blir vesentlig skadelidende. Deler av F1 er nylig opparbeidet og det er godt med lekeplasser omkring i Kruttverket. Ulempen er at det ikke er andre tilgjengelige areal som ligger nær Svartkruttveien. Fordelene med å gi dispensasjon er at bussruten om Kruttverket kan opprettholdes. På denne bakgrunn kan Rådmannen akseptere at det gis ytterligere dispensasjon fra reguleringsplanen inntil 2 år.

Klage
Saken er avgjort i medhold av Nittedal kommunes delegasjonsreglement. Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker etter mottakelse av brev.

Eventuell klage sendes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Klage merkes med saksnummer: 19/01556

 

Nesgutu dressurområde - ny lokal forskrift

Kommunestyret vedtok i møte 24.juni ny lokal forskrift for Nesgutu dressurområde.

Den nye forskriften og den politiske behandlingen kan leses her

Nesgutu dressurområde er åpnet for trening fra og med 1.april til og med 20. august. Unntatt fra dette er tidsrommet når området skal nedbeites av husdyr. Området må bli godt nedbeitet i to perioder; 14 dager beiting innenfor perioden 1. mai – 30. juni, og 14 dager beiting innenfor perioden 1. juli til 31. juli. Dog kan det først åpnes når kommunal tillatelse foreligger. Trening kan foregå fra kl. 07.00 til kl. 22.00.

For mer informasjon kontakt Nittedal og Hakadal skog-, jakt- og fiskeforening

Områdeplan Li - planID 179 - varsel om høring og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte 11.06.2019, sak 58/19 Ny 1.gangsbehandling Områdeplan Li – planID 179, og vedtok følgende:
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges Områdeplan Li, som vist på plankart alternativ 1 datert 23.05.2019 med tilhørende bestemmelser alternativ 1 datert 10.05.2019, ut på høring og offentlig ettersyn, med følgende endringer / tillegg:

 • Støyskjerming gjennomføres for eksisterende bolig Kommunen tar ansvar for avbøtende tiltak for å hindre impulsstøy fra kunstgressbaner og nærmiljøanlegg på uteområdene for eksisterende bolig på eiendom 7/10, nord for disse anleggene. Det avsettes areal innenfor feltene BIA, BNA og BFL for å etablere støyskjermer mot eksisterende bolig på 7/10.
 • Utnyttelsesgrad og byggehøyder for eiendom 7/10 (BKS og BFS1)
  Utnyttelsesgrad for BKS settes lik Tyriveien, (40 %) med høyder 9 til 11 meter. Rundt våningshus avsettes et areal på 1,2 mål med utnyttelsesgrad på 30 % (BFS1). Grensene for dette arealet må avklares i detaljregulering.
 • Adkomst til eiendom 7/10 (BKS og BFS1)
  To foreslåtte nye adkomster til 7/10, øst og vest, avmerkes i områdeplanen.

Plandokumenter

Sakens dokumenter er også lagt ut til gjennomlesing på Nittedal bibliotek i Kulturverket Flammen.

Merknader til planarbeidet
Planforslaget er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10, i tidsrommet 21.06.2019 – 30.08.2019.

Har du merknader til planarbeidet kan du sende den postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan. Merknader merkes saksnummer 16/02983 og sendes innen 30.08.2019.

Merknadene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle merknader vil bli kommentert i saksframstillingen til planarbeidet.


Publisert: 25.05.2018 13.42
Sist endret: 18.09.2019 13.28