Høringer og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Aktuelle høringer og kunngjøringer

Detaljreguleringsplan for Kvernstua - planID 256 - mindre endring av reguleringsplan

Kommunestyret vedtok i møte 29.04.2019 sak 29/19 mindre endring av Detaljreguleringsplan for Kvernstua. Søknaden ble delvis innvilget.

Vedtak
Redusert parkeringskrav for leilighetsbygg ble vedtatt som omsøkt, men med et tillegg i ordlyd i krav til langtidslading av motorkjøretøyer (bestemmelse 4.7). 

Krav til størrelse på balløkke ble redusert i tråd med søknad til 20x40 meter (bestemmelse 7.5.1.).

Omsøkt endring i reguleringsplankart, med utvidelse av gjesteparkering på terreng ble ikke innvilget.

Plandokumenter
Den politiske behandlingen og plandokumentene kan leses her

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Dato for klagefrist: 20.06.2019

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 18/03535

Detaljreguleringsplan for nedre del av Svartkruttveien - kunngjøring av vedtak

Kommunestyret vedtok i møte 29.04.2019 sak 30/19 Detaljreguleringsplan for nedre del av Svartkruttveien.

Formål med planarbeidet
Reguleringsplanen tilrettelegger for gang - og sykkelvei langs Svartkruttveien, fra rådhuset til Kvernstujordet. Gang - og sykkelveien vil gå forbi Nittedal Hestesenter og koble seg på ny bru over Ørfiskebekken. Brua er en del av boligutbyggingen på Kvernstujordet. Gang - og sykkelveien vil bli en del av et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Kruttverket og nye Nittedal sentrum.

Plandokumenter
Den politiske behandlingen og samtlige plandokumenter kan leses her.

Dokumentene er i tillegg lagt ut til gjennomlesing på biblioteket på Kulturverket Flammen.

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Dato for klagefrist: 14.06.2019

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.
Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 14/01236.

Detaljreguleringsplan for del av øvre Huseby - høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan for «del av øvre Huseby» - Lundveien 12 (planID 278) ut på høring og offentlig ettersyn i 6-seks uker. Dette vil si at du nå kan lese gjennom alle plandokumentene, og vi vil gjerne høre din mening om planen. Planen tilrettelegger for oppføring av inntil 10 boenheter på eiendommen.

Plandokumenter
Planens dokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Dokumentene er også tilgjengelige for gjennomlesing på biblioteket på Kulturverket Flammen.

Meknader til planen
Merknader sendes til postmottak@nittedal.kommune.no, eller per brev til Nittedal kommune, postboks 63 1481 Hagan. Merknader merkes med saksnummer 17/00126.

Frist for å sende merknader er 6. juni 2019

Detaljreguleringsplan for Hakadal stasjon - planID 349 - oppstart av planarbeid

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Hakadal stasjon, Nittedal kommune. Følgende eiendommer blir berørt: gnr/bnr 43/1, 43/2, 43/26, 43/27, 43/28, 43/91, 43/98, 44/2, 110/28.

Planområde
Planområdet er på ca. 40,4 daa. Eiendommene 43/2 og 44/2 er i dag uregulert men avsatt til bane og LNFR-formål. Eiendommen 43/1 er i dag uregulert med avsatt til LNFR-formål i kommuneplanen. Eiendommen 110/28 er også i dag uregulert men avsatt til vei i kommuneplanen. Eiendommen 43/91 er i dag regulert til annen veigrunn. Varselområde omfatter også eiendommene 43/26, 43/27, 43/28 og 43/98 som i dag regulert til frittliggende småhusbebyggelse og felles avkjørsel. Disse er med i varslet område da det går en gangvei gjennom eiendommene frem til stasjonen. 

Hva skal planen løse
Planarbeidet igangsettes med sikte på å oppgradere plattformene for å kunne håndtere nye tog, samt oppgradere stasjonen til en bedre standard med god framkommelighet og universell utforming. Som en del av planarbeidet vil det derfor også planlegges for en ny kryssing av jernbanen inne på stasjonsområdet til erstatning for dagens overgangsbro. Det planlegges også midlertidig riggområde ifm. anleggsfasen. 

Plandokumenter
Oppstart av planarbeid ble behandlet av formannskapet 21.01.2019, saken kan leses her.

Gi ditt innspill
Eventuelle skriftlige merknader og innspill til planoppstart og reguleringsarbeidet kan sendes til Sweco per post: Sweco Norge AS, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo, eller per e-mail til: ali.adjou@sweco.no. Fristen for dette er 29. mai 2019.

Åpent kontor
For ytterligere informasjon om prosjektet vil det være en åpen kontordag i stasjonsbygningen på Hakadal stasjon mandag 20. mai mellom klokka 10:00 og 18:00. Her vil det sitte representanter fra Bane NOR og Sweco som kan gi ytterligere informasjon om reguleringsplanene og som kan svare på eventuelle spørsmål.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Bane NOR prosjektleder v/ Jacqueline Ann Næss, tlf 97 42 25 35, e-mail jacqueline.Ann.Naess@banenor.no eller Sweco Norge AS v/ Ali Adjou, tlf 41 12 38 94, e-mail ali.adjou@sweco.no.

Kvalitetsplan for nittedalsbarnehagene 2019 - 2022

Nittedal kommune har i samarbeid med nittedalsbarnehagene og KS-Konsulent utviklet forslag til felles kvalitetsplan for nittedalsbarnehagene for perioden 2019 – 2022. Kvalitetsplanen er en temaplan og inngår i kommunens planstrategi. Planen erstatter tidligere temaplan om kvalitet i barnehagene (sak 59/13).

Les planen her!

Se den politiske behandlingen her!

Planen inneholder en forankringsdel som knytter planen til gjeldende lov- og regelverk og til overordnede føringer og styringsdokumenter. Planen er deretter delt inn i tre hoveddeler. Den første delen gjelder planens satsingsområder for kvalitetsutvikling. Den andre delen omhandler realiseringen av planen. Den tredje delen omfatter et eget verktøy for kvalitetsoppfølging til bruk i barnehagene.

Temaplanen tar utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og foreslår fire prioriterte utviklingsområder. Disse er:

  • Barnehagen som lærende organisasjon.
  • Inkluderende miljø.
  • Tidlige innsatskompetans.
  • Godt språkmiljø for alle barn.

Målet med kvalitetsplanen er at alle barn i nittedalsbarnehagene opplever et inkluderende, utviklende og kvalitativt god barnehagetilbud.

Planen legger opp til at god kvalitet i nittedalbarnehagene skal sikres gjennom helhetlig og systematisk utvikling av kvalitet, profesjonell ledelse og forsknings- og kunnskapsbasert praksis.

Planen skal blant annet følges opp gjennom felles kompetanseplan for nittedalsbarnehagene.

Høringsfrist er 14. april 2019

Gi høringssvar!
på e-post: postmottak@nittedal.kommune.no
per post: Nittedal kommune, postboks 63, 1483 Hagan


Publisert: 25.05.2018 13.42
Sist endret: 23.05.2019 10.19