Høringer og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Aktuelle høringer og kunngjøringer

Nedre del av Svartkruttveien - høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan - planID 260

Formannskapet behandlet i møte 22.06.2020, sak 65/20 Ny 1.gangsbehandling av detaljreguleringsplan for nedre del av Svartkruttveien - planID 260, og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan - og bygningsloven § 12 - 10 legges Detaljregulering for nedre del av Svartkruttveien , planID 260, som vist på plankart datert 04.05.2020 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 04.05.2020, ut på høring og offentlig ettersyn.

Følgende punkter oversendes med for vurdering i 1.gangshøringen av saken:

  • Lys langs gang og sykkelveien skal ikke lyse ned i bekken eller kantsonen.
  • Varmt lys som ikke hindrer flaggermus å passere skal benyttes.
  • Det må arbeides for at både veilys og lys langs sykkelvei skal være avslått på natten når det ikke er trafikk og kunne slås på ved hjelp av bevegelsessensorer.

Plandokumenter

Samtlige plandokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Merknader til planarbeidet
Planforslaget er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10, i tidsrommet 01.07.2020 – 06.09.2020.

Merknader til planarbeidet merkes saksnummer 14/01236 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 06.09.2020.

Merknadene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle merknader vil bli kommentert i saksframstillingen til planarbeidet.

 

Detaljreguleringsplan for Berget - 2.gangsbehandling og vedtak av plan - planID 279

Kommunestyret behandlet i møte 04.06.2020, sak 46/20 Ny 2.gangsbehandling – Detaljregulering for Berget, planID 279, og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljreguleringsplan for Berget planID 279, med plankart datert 09.04.2019, reguleringsbestemmelser datert 11.10.2019 og planbeskrivelse datert 11.10.2019. 

Detaljreguleringsplan for gbnr. 14/2 m. flere – Bjertnes, planID 258 oppheves ved vedtak av detaljreguleringsplan for Berget, planID 279.

Midlertidig bygge- og deleforbud, saksnummer 17/04515, vedtak 17.11.2017, oppheves ved vedtak av ny plan.

Formål med planen
Reguleringsplanen tilrettelegger for blokkbebyggelse med lekeområder, gangveier og fellesarealer i området der Bjertnes gård ligger i dag. Det tilrettelegges også for fortau langs veien Berget, som går fra Stasjonsveien og inn til det foreslåtte boligblokkområdet.

Plandokumenter
Den politiske behandlingen og plandokumenter kan leses her

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Kunngjøringsdato: 10.06.2020
Dato for klagefrist: 01.07.2020

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 17/06177.

Kunngjøring av utbyggingsavtale med Stasjonsveien 65 AS, org. nr. 915 925 480

I henhold til plan- og bygningsloven kunngjøres det at Nittedal kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Stasjonsveien 65 AS, org. nr. 915 925 480. 

 
Utbyggingsavtalen er fremforhandlet på bakgrunn av utbygging og utvikling av Felt 1 i reguleringsplan for Rotneshagen. Utbyggingsavtalen skal sikre en forsvarlig gjennomføring, ivaretakelse av kommunaltekniske formål og boligsosiale hensyn, samt opparbeidelse av grøntareal og fellesanlegg. Utbyggingsavtalen skal tinglyses på eiendommer med følgende gårds- og bruksnummer: 15/282, 15/661, 15/662, 15/230 og 15/231.
Utbyggingsavtalen fordeler bidrag mellom partene i avtalen.
 
Spørsmål eller innspill kan rettes skriftlig til:
Nittedal kommune, sektor for miljø og samfunnsutvikling, postboks 63, 1483 Hagan
eller
postmottak@nittedal.kommune.no
Merknadsfrist: 07.08.20
Utbyggingsavtalen vil bli behandlet av Nittedal kommunestyre så snart merknadsfristen er utløpt. 
 
Tilhørende dokumenter:

UTBYGGINGSAVTALE FOR ROTNESHAGEN FELT 1 til offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg 1 - Reguleringsbestemmelser til detaljsregulering for Rotneshagen, vedtatt 27.05.19.pdf

Vedlegg 2 - Plankart, datert 21.12.17.pdf

Vedlegg 3 - Kart 15-231.pdf

Vedlegg 4 - Foreløpig skisse - teknisk infrastruktur, datert 31.03.20.pdf

Vedlegg 5 - Kart - tegning kommunal vei, datert 25.02.20.pdf

Dokumentet er kun tilgjengelig elektronisk på hjemmesiden, som følge av at rådhuset for tiden er stengt av hensyn til korona-pandemien.

Detaljreguleringsplan for Hakadal stasjon - høring og offentlig ettersyn av planforslag - planID 349

Formannskapet behandlet i møte den 20.05.2020 forslag til detaljreguleringsplan for Hakadal stasjon – planID 349, og vedtok denne lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at plattformene kan forlenges for å kunne trafikkeres av nye og lengre togsett og dagens mellomplattform fjernes. Plattformene og stasjonen blir oppgradert til universell utforming. Det anlegges ny kryssing av jernbanesporet for gående og syklende i form av en kulvert, og dagens overgangsbru rives.

Plandokumenter
Plandokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Merknader til planforslaget
Planforslaget er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10, i tidsrommet 03.06.2020 – 15.07.2020.

Merknader til planarbeidet merkes saksnummer 18/04374 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 15.07.2020.

Movatn stasjon - høring og offentlig etetrsyn av detaljreguleringsplan - planID 284

Formannskapet behandlet i møte 20.05.2020, sak 51/20 1.gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Movatn stasjon, og la reguleringsplanen ut på høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet
Movatn stasjon ligger i Oslo kommune, men deler av planområdet og den planlagte turstien ligger i Nittedal kommune. Nittedal kommune behandler kun den delen av reguleringsplanen som ligger i Nittedal kommune. Det foreslås å utbedre turstien som går mellom jernbanesporet og Nordre Movatn. Dette gjøres for at man skal slippe å krysse jernbanesporet for å komme til Greveveien og videre ut i Marka.

Plandokumenter
Plandokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Merknader til planforslaget
Planforslaget er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10, i tidsrommet 03.06.2020 – 15.07.2020.

Merknader til planarbeidet merkes saksnummer 18/03220 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 15.07.2020.

 

Forslag til planstrategi 2020-2023

Plan– og bygningsloven § 11-1 stiller krav om at kommunen i forbindelse med arbeidet med kommunal planstrategi skal innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner.

Etter behandling i Nittedals formannskap 20.5.2020 gjøres forslag til planstrategi 2020-2023 for Nittedal kommune offentlig for evt. innspill. Forslaget vil være offentlig i 30 dager. Frist for innspill er 22. juni 2020, men vi ber om at innspill om mulig oversendes tidligere, for eksempel innen 15.juni.

Formannskapet vil behandle saken 22.juni, og kommunestyret vil fatte endelig vedtak 25.juni.

Innspill til vedlagte planstrategiutkast (merkes «Planstrategi») ønskes primært oversendt digitalt til: postmottak@nittedal.kommune.no, eller pr post til: Nittedal kommune, Sektor for miljø og samfunn, Pb 63, 1483 Hagan.

Forslag til planstrategi kan leses her

Utfordringsnotat kan leses her

 

Høring skolebehovsplan nittedalsskolen 2020-2030

Nittedal skal ha en ny skolebehovsplan for å kunne planlegge skolenes kapasitet fremover. Planen skal brukes til å sikre at skolene i Nittedal har plass til alle elever på riktig sted til riktig tid.

Det er lagt frem et forslag til plan som du finner her. Forslaget er på høring frem til 15. august.

Alle kan svare på høringen.

Du kan svare på høringen ved å fylle ut dette spørreskjema.

Spørreskjemaet  er langt, men du trenger ikke svare på andre spørsmål enn dem du er opptatt av.

Hvis du ikke ønsker å bruke spørreskjemaet kan du også sende ditt høringssvar til postmottak@nittedal.kommune.no og merke e-posten med "høring skolebehovsplan".


Publisert: 25.05.2018 13.42
Sist endret: 01.07.2020 09.19