Byggesak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Kirsti Rusten Antonsen
Leder byggesaksavdelingen
Tlf: 67 05 90 00
E-post: postmottak@nittedal.kommune.no

Publikumsveiledning - byggesak

På Nittedal rådhus, Rådhusveien 1, kan du få en 25 minutters veiledning i forhold til hva som gjelder av regler i plan- og bygningsloven, reguleringsplaner, kommuneplanen med mer vedrørende det du ønsker å bygge.

Du forhåndsavtaler tid for veiledning ved å ringe 67 05 90 00 (resepsjon).

Tider for veiledning er torsdager: 09.00-12.00 (siste avtale kl. 11.30).

Du kan i denne veiledningstimen blant annet få konkrete opplysninger om arealplaner som gjelder for din tomt og hva du må tenke på før du setter i gang med et byggeprosjekt, samt få hjelp med søknadsskjemaer og lignende.

Du kan også se på gamle byggemapper for din tomt og kopiere tidligere godkjente tegninger. Du har også muligheten til å få innsyn i byggemapper på andre eiendommer. Vi gjør likevel oppmerksom på at noe kan være unntatt offentlighet.

Veiledningen er til orientering ikke en forhåndskonferanse (som krever mer detaljerte planer og dokumenter) eller en saksbehandling av søknaden din. Veiledningen er heller ikke bindende for evt. senere byggesak, da det kan være andre sider av saken som ikke ble oppdaget ved en første, muntlig gjennomgang. Dette fordi vi her ikke kan vurdere alle sider av saken, men vurderer ut fra det du legger frem og det du spør om.

Alternativt kan du sende en e-post til postmottak@nittedal.kommune.no og redegjøre for spørsmålet ditt, men vi vil kunne be deg om å komme til servicetorget fordi det er enklere for oss å se på saken der. 

Vakttelefon for byggesak

Byggesak har en vakttelefon med nummer 917 61 585, som er betjent mandag, onsdag og torsdag klokka 12.00 til 15.00. Tirsdager og fredager er telefonen stengt.

Får du ikke svar, så må du ringe tilbake innenfor telefonens åpningstid. Det kan også hende vi ber deg komme til veiledningstime i servicetorget i stedet for å diskutere saken på telefon.

Vi gjør oppmerksom på at telefonen kun gjelder byggesaker. Har du spørsmål om plansaker, delesaker, vei, vann eller avløp, må du ringe resepsjonen på 67 05 90 00 eller sende henvendelse til dokumentsenteret.

Vakttelefonen er ikke betjent i romjulen. Du kan sende henvendelse til dokumentsenteret eller ringe tilbake etter nyttår. E-post vil bli besvart så snart som mulig på nyåret.

Enklere byggeregler

Etter 1. juli 2015 kan du bygge mye uten å søke. Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at det som skal bygges ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Se mer informasjon i menyen til venstre.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din. 

Må du søke? Prøv veiviseren: Bygg uten å søk (Direktoratet for byggkvalitet)

Hvor stort kan du bygge? (Direktoratet for byggkvalitet)

Hvordan søke om byggetillatelse?

Du bør sende elektronisk søknad til kommunen via ByggSøk; den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker.

Vi anbefaler denne metoden, da du blir bedre geleidet gjennom prosessen og det er mindre sjanse for at du utelater noe dokumentasjon. Dette krever at du oppretter bruker.

Du kan likevel fortsatt sende søknad på papir og sende via brev eller e-post til postmottak@nittedal.kommune.no hvis det er ønskelig. Da bruker du alt unntatt ByggSøk-knappen nedenfor.

Du kan sende inn søknad om deling av eiendom og byggesak samtidig, men for å sikre riktig saksbehandling ønsker vi at du leverer det som to separate søknader.

Byggsøk - elektronisk søknad

Skjema - byggesak

Nabovarsel

Hvilke naboer skal varsles?

Naboer

Det vil si de som på ett punkt eller over en strekning har felles grense med den aktuelle eiendommen.

Gjenboere

Det vil si de som har eiendom vis a vis den aktuelle eiendommen (f.eks. på andre siden av veg/gate/plass ol.).

Nabovarsel skal sendes uavhengig av om naboeiendommen er bebygget eller ikke.

Grenser eiendommen til en vei, skal veiens eier (Staten for riksveier og fylkesveier, kommunen for kommunale veier og private eierer for private veier) også varsles.

Hva skal nabovarselet inneholde?

Varselet må inneholde opplysninger om hvilken eiendom det søkes om tiltak for og nødvendige opplysninger og kartutsnitt som belyser hva tiltaket går ut på.

Det er to måter å varsle naboer/gjenboere på

Ved personlig påtegning

Fyll ut "Kvittering for nabovarsel" og "Opplysinger gitt i nabovarsel". Nabo/gjenboer kvitterer direkte på skjemaet "Kvittering for nabovarsel". Naboen skal ha en kopi av nabovarslet (skjemaet "Nabovarsel").

Ved rekommandert sending

Fyll ut skjemaene "Kvittering for nabovarsel" og "Opplysinger gitt i nabovarsel" på samme måte som beskrevet over. I tillegg må også skjemaet "Nabovarsel" fylles ut og sendes til hver av naboene. Ta med alle skjemaene til posten og send nabovarslene rekommandert. Postverket vil så kvittere skjemaet "Kvittering for nabovarsel".

De to fremgangsmåtene kan godt kombineres.

NB! Husk å krysse av i felt for dispensasjon dersom det søkes om dette.

Skjema for nabovarsel

Naboliste bestilles via Ambita Infoland. Dette er en ekstern tjeneste for bestilling av kommunal informasjon som du må betale for.

Bestille naboliste

Hvis nabo/gjenboer ikke samtykker?

Hvis ikke nabo/gjenboer samtykker ved direkte avkryssing, har de en frist for å sende inn merknader på 14 dager etter at varselet er sendt. Eventuelle merknader sendes søker. Det anbefales at kopi av merknadene sendes kommunen.
Gjenpart av "Kvittering for nabovarsel" og "Opplysinger gitt i nabovarsel", ev. merknader til tiltaket og søkers kommentarer til disse, vedlegges søknaden.

Kart over Nittedal

Kartløsning

Kart med eiendomsgrenser, veier, reguleringsplaner mm. Husk at kartlagene må aktiveres - trykk på pilen ved kommunevåpenet.

Kart til byggesaker hentes gjennom løsningen for situasjonskart. Se nedenfor.

De fleste kartdataene oppdateres hver dag av geodataavdelingen.

Kart på nett

Brukerveiledning

I kartet kan du:

 • Sjekke gårds- og bruksnummer på eiendommer
 • Sjekke tomtegrenser i matrikkelkartet (grensene i matrikkelkartet er ikke rettsgyldige, og kan inneholde feil)
 • Søke på stedsnavn, adresser
 • Måle avstander og arealer med mer
 • Ruteplanlegger
 • Lese reguleringsbestemmelser for de forskjellige planområdene (WebPlan)

Det er også mulig å gå direkte til:

WebPlan

Situasjonskart

Situasjonskart kreves for alle byggesaker (tiltak) inkl. fasadeendringer, med unntak av noen brukseendringer (ombygging inne). Fører en bruksendring til en ekstra boenhet, kreves det situasjonskart for å vise biloppstillingsplasser.

Tidligere måtte du bestille situasjonskartet hos kommunen. Nå skal du selv skrive ut situasjonskartet fra kommunens selvbetjeningsløsning og du betaler ikke for tjenesten før etter byggesaken er behandlet (sendes ut sammen med faktura for byggesaken).

Det vil si du kan ta ut så mange situasjonskart som du selv ønsker til planleggingen. Ved innsending til kommunen, bør situasjonskartet være så nytt som mulig ettersom kartet oppdateres kontinuerlig, i alle tilfeller skal det ikke være eldre enn 1 år.

Du mottar følgende dokumenter på e-post som pdf-filer:

 • Situasjonskart
 • Reguleringsplankart
 • Reguleringsbestemmelser
 • Kommuneplankart
 • Kommuneplanbestemmelser
 • Temakart
 • Veileder til situasjonskart

Tiltaket tegnes inn på kartet som heter situasjonskart.

For større eiendommer lages situasjonskart for den aktuelle delen av eiendommen. Sørg for å få med området hvor tiltaket skal stå, samt omgivelsene rundt som har innvirkning på tiltaket.

Ved spørsmål ta kontakt med kommunen postmottak@nittedal.kommune.no

Lag situasjonskart her

Brukerveiledning - slik lager du situasjonskart 

Temakart

Foreløpig ligger det kun ute ett temakart. Temakartet heter overvann og viser forsenkninger i terrenget og sannsynlige vannveier. Kommunen har generert dette ut fra laserdata og vil ha varierende kvalitet. Andre temakart som kan brukes i ROS, må byggherre selv skaffe.

Kommunekart-app

Samme informasjon som i kommunens kartløsning. Kan lastes ned på nettbrett og mobiltelefoner.

Google Play

App Store

Digitale kartdata

Nittedal kommune selger digitale kartdata gjennom nettstedet Ambita Infoland. Det kan velges mellom 3 produkter:

 • Teknisk grunnkart
 • Plandata
 • Kommuneplan

Digitale kartdata kan ikke brukes som et situasjonskart i byggesaker, kun som et supplement.

Gå til Ambita Infoland

Kartene er i koordinatsystemet Euref 89, sone 32 og høydegrunnlaget er NN2000.

Er tiltaket ferdig bygd?

Melding om ferdig byggetiltak

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt? Da må du gi beskjed til kommunen slik at dette bygget blir tegnet inn i kommunens kartdata.

(Se eget punkt under meny for beskrivelse av slike tiltak)

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet:

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

Ferdigattest

For alle søknadspliktige tiltak skal det sendes inn søknad om ferdigattest. Du kan ikke ta i bruk bygget før det er søkt om ferdigattest eller eventuelt midlertidig brukstillatelse

Ved søknad om ferdigattest skal det foreligge:

 • Ferdig koordinatliste for plassering av tiltaket. Alle hjørner på bygget angitt med koordinater, gjerne som SOSI fil. Koordinat for høyde er også ønskelig.
 • For tiltak med krav til avfallsplan (se TEK17 § 9-6) skal det foreligge kvittering for innlevert avfall, sortert på de ulike fragmenter. (For større bygg skal det være utarbeidet miljøsanseringsplaner på riving før tiltaket igangsettes)

 Priser

Byggesaksavdelingens saksbehandling finansieres av gebyr fra byggesøknader (=selvkost). Selvkosten blir ikke beregnet ut fra enkeltsaker, men for den totale driften. Du betaler etter gjeldende satser for det året du søkte.

4.1 Generelt og definisjoner

For alle søknadspliktige tiltak etter pbl. skal det beregnes grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

For tiltak som er unntatt søknadsplikt skal det beregnes registreringsgebyr dersom tiltaket skal matrikkelføres.

I kap 4 i dette regulativet menes med:

 • Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
 • SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
 • TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
 • Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
 • Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 • Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 • Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.
 • Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.
 • Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted og lager.
 • Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
 • Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe boligbygning.
 • Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
 • Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

4.2 Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

GrunngebyrBetales Gebyr
4.2.1 Søknadspliktige tiltak Per søknad  Kr 3 500
4.2.2 Søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett Per søknad Kr 1 750

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

4.3 Registreringsgebyr

For tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr, som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. For boliger betales per bruksenhet som må registreres i matrikkelen. For andre tiltak enn boliger betales det per søknad.

RegistreringsgebyrBetales Gebyr
4.3.1 Registreringspliktige tiltak bolig Per bruksenhet  Kr 2 600
4.3.2 Registreringspliktige tiltak annet enn bolig Per søknad Kr 5 200
4.3.3 Registreringspliktige tiltak uten ansvarsrett Per søknad Kr 1 300

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

4.4 Tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. 15 % av saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

4.5 Timepris for byggesaker

For de tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter pbl gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon og tilsyn. Timesatsen gjelder for byggesak.

TimeprisBetales Gebyr
4.5

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time  Kr 1 300

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

4.6 Tilbaketrekking av søknad

Ved tilbaketrekking av søknad skal tiltakshaver betale for medgått tid kommunen har arbeidet med saken.

Tilbaketrekking av søknadBetales Gebyr
4.6

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak

Per time  Kr 1 300

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

4.7 Retur av søknad

Ved retur påløper det gebyr. En søknad kan returneres dersom søknaden er mangelfull og ikke komplett.

Dersom søker ikke har komplett søknad, påløper gebyr for hvert mangelbrev som må skrives.

Dersom det fremstår som åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises (jfr. pbl § 21-6).

Retur Betales Gebyr
4.7 Utsendelse av mangelbrev Per mangelbrev  Kr 5 200

Mangelbrev blir normalt sendt ut ved en eller flere mangler.

Eksempler på mangler:

 • Uten nabovarsel
 • Søknad som er sendt inn før nabovarselsfrist er gått ut
 • Manglende tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart)
 • Manglende dispensasjonssøknad
 • Mangelfull ansvarsdekning
 • Manglende gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak)
 • Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

Listen er ikke uttømmende, se SAK kapittel 5 for utfyllende oversikt. Søknaden vurderes returnert i sin helhet dersom den inneholder vesentlige mangler.

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

4.8 Ulovlig byggearbeid

For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8 kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i SAK § 16-1. Det vises til pbl § 32-8 og til kapittel 16 i SAK med veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til pbl § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

4.9 Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunngebyr.

Forhåndskonferanse etter pbl § 31-1Betales Gebyr
4.9 Forhåndskonferanse  Per møte  Kr 1 950

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

4.10 Søknad om endring av gitt tillatelse

Ved søknad om endring av gitt tillatelse påløper det gebyr. Registreringsgebyr tilkommer ved større endringer.

Søknad om endring av gitt tillatelseBetales Gebyr
4.10.1

Mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak

Per søknad Kr 6 500
4.10.2

Større endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak

Per søknad Kr 16 900

Mindre endring: ingen endring kreves i matrikkelen. Større endring: krever endring i matrikkelen. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, gjelder bestemmelsene for ny søknad.

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

4.11 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett)

Søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som skal forestås av foretak med ansvarsrett.

Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg. Første tiltak for garasje, uthus, anneks mv. til bolig som er en del av søknad om ny bolig, rekkehus, store boligbygg, næringsbygg mv er inkludert i prisen.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1, a og bBetales Tiltaks-klasse 1Tiltaks-klasse 2Tiltaks-klasse 3
Bolig og fritidsbolig:
4.11.1

Boliger og fritidsboliger med inntil 2 boenheter
Bygningstype 111-124, 161-163

Per søknad  Kr 32 500 Kr 35 100  
4.11.2

Rekkehus, flermannsbolig, kjedehus og andre småhus
Bygningstype 131-136

 

Per søknad Kr 46 800 Kr 50 700  
Tillegg per boenhet fra 4. til 10. Kr 1 300  
4.11.3

Store boligbygg
Bygningstype 141-159

Per søknad   Kr 104 000  
Tillegg per boenhet Kr 2 600   
Annet enn bolig:
4.11.4

Industri-/næringsbygg
Bygningstype 211-249

Per søknad Kr 58 500 Kr 84 500 Kr 110 500
4.11.5

Kontor- og forretningsbygg
Bygningstype 311-330

Per søknad Kr 58 500 Kr 84 500 Kr 110 500
4.11.6

Øvrige næringsbygg og offentlige bygg
Bygningstype 411-840

Per søknad Kr 58 500 Kr 84 500 Kr 110 500
4.11.7

Enklere industribygg (f.eks. lager og landbruksbygg over 1000 kvm

Per søknad Kr 45 500 Kr 58 500 Kr 60 000
Øvrige tiltak:
4.11.8 Konstruksjon, anlegg, midlertidige bygg mer enn 2 år, mv. Per søknad Kr 22 100 Kr 54 500 Kr 58 500
4.11.9 

Garasje, uthus, anneks mv. til bolig som ikke er en del av søknad om ny bolig, rekkehus, store boligbygg, næringsbygg mv.
Bygningstype 111-840

Per søknad  Kr 11 700    
Tillegg per tiltak utover det første Kr 650    

 

Tilbygg, påbygg eller underbygg
Grunngebyr og registeringsgebyr kommer i tillegg.

Tilbygg, påbygg eller underbyggBetales Gebyr
4.11.10

Tilbygg, påbygg eller underbygg som krever ansvarlig foretak 
Bygningstype 111-172

Inntil to tiltak Kr 19 500
Tillegg per tiltak utover de to første Kr 6 500

 

Igangsettingstillatelse
For søknader i ett trinn er igangsettingstillatelse inkludert i gebyret. For søknader som søkes i to trinn skal det betales gebyr etter følgende satser.

Igangsettingstillatelse Betales Gebyr
4.11.11

Første igangsettingstillatelse inkludert i rammesøknad

Inkludert Kr 0
4.11.12 Igangsettingstillatelse utover den første Per søknad Kr 7 800

 

Fasadeendring
Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 cBetales Gebyr
4.11.13

Større fasadeendring

Per søknad Kr 19 500
4.11.14 Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse Per søknad Kr 26 000
4.11.15 Mindre fasadeendring (f.eks. bytte av to vinduer) Per søknad Kr 7 800

 

Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a
Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 dBetales Gebyr
4.11.16

Bruksendring til boligformål

Per søknad Kr 39 000
4.11.17 Bruksendring mv. til annet formål Per søknad Kr 45 500
4.11.18 Bruksendring innenfor eksisterende bolig inntil to rom Per søknad Kr 13 000

 

Rivning av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a
Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 eBetales Under 100m2Over 100m2
4.11.19

Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse

Per tiltak Kr 26 000 Kr 32 500
4.11.20 Rivning mv. av bygg, konstruksjoner og anlegg uten kulturminneinteresse Per tiltak Kr 13 000 Kr 19 500

 

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
Grunngebyr kommer i tillegg. Registreringsgebyr kan komme i tillegg dersom det er registreringspliktig i matrikkelen.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 fBetales Gebyr
4.11.21

Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler-/antenne- /solcelleanlegg, heis og lignende

Per søknad Kr 15 600
4.11.22 Skorstein, ildsted og andre enkle tiltak Per søknad Kr 3 250

 

Innhegning mot vei, svømmebasseng, dam/brønn og større forstøtningsmurer
Grunngebyr kommer i tillegg. Registreringsgebyr kan komme i tillegg dersom det er registreringspliktig i matrikkelen.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 aBetales Gebyr
4.11.23

Svømmebasseng, dam/brønn og lignende

Per søknad Kr 13 000
4.11.24 Større forstøtningsmur og innhegning mot vei Per time Kr 1 300

 

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
For eksempel at det blir én boenhet mindre i en bygning. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser grunngebyr og registreringsgebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 gBetales Gebyr
4.11.25

Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv.

Per søknad Kr 7 800
4.11.26 Oppdeling av bruksenheter i bolig mv. Per ny boenhet Kr 13 000
4.11.27 Flytting av bærevegg Per time Kr 1 300

 

Plassering av skilt- og reklameinnretninger
Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter kapittel 20 i pbl, skal det ikke kreves separat gebyr. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser grunngebyr, men ikke registreringsgebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og iBetales Gebyr
4.11.28 Skilt Per søknad Kr 6 500

 

Vesentlig terrenginngrep
Eksempler på vesentlige terrenginngrep er masseuttak eller utomhusanlegg. Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 kBetales Gebyr
4.11.29

Vesentlige terrenginngrep

Per søknad Kr 15 600
4.11.30 Vesentlige terrenginngrep hvor høringsinstans må gi uttalelse Per søknad Kr 20 800

 

Anlegg av veg og parkeringsplass
Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 lBetales Gebyr
4.11.31

Anlegg av vei og parkeringsplass

Per søknad Kr 7 800

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

4.12 Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1, jf. § 20-4 tiltak som kan forestås av tiltakshaver jf. SAK §§ 3-1 og 3-2, skal det betales gebyr. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf pbl § 20-4Betales Gebyr
4.12.1

Enkelt tilbygg inntil 50 m² (SAK10 § 3-1 a)

Per søknad Kr 9 750
4.12.2

Frittliggende bygning inntil 70 m² som ikke skal brukes til beboelse (SAK10 § 3-1 b)

Per søknad Kr 9 750
4.12.3

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c

Per søknad Kr 7 800
4.12.4

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet med flere enn to rom

Per søknad Kr 13 000
4.12.5

Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d

Per søknad Kr 6 500
4.12.5

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2

Per søknad Kr 11 050
4.12.6

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke plasseres for lengre tidsrom enn 2 år (pbl. § 20-4 c)

Per søknad Kr 15 600
4.12.7

Behandlingsgebyr for andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver (pbl. § 20-4 e)

Per søknad Kr 10 400

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

4.13 Andre vurderinger
Andre vurderingerBetales Gebyr
4.13.1

Tiltak på eksisterende byggverk (fravik fra TEK), pbl § 31-2, 4. ledd

Per søknad Kr 10 400
4.13.2

Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4

Per søknad Kr 3 250
4.13.3

Godkjenning av selvbygger etter SAK 10, jf. § 6-8

Per søknad Kr 1 950

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

4.14 Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse utløser grunngebyr. Ferdigattest med søknadsdato etter 2010 er inkludert i gebyret.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattestBetales Gebyr
4.14.1

Anmodning om ferdigattest omfattes av allerede gitt søknadsgebyr for tiltaket og belastes ikke med nytt gebyr

Inkludert Kr 0
4.14.2

For søknad om ferdigattest for saker med opprinnelig søknadsdato i perioden mellom 1998 til 2010

Per søknad Kr 6 500
4.14.3

Midlertidig brukstillatelse

Per søknad Kr 6 500

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

4.14 Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven 

Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven, anlegg inntil 50 PE, inkl. byggetillatelse

Søknad om utslippstillatelse utløser grunngebyr. Behandling av eventuelle dispensasjoner medfører også gebyr etter § 2-11.

 
Utslippstillatelse jf. forurensningsloven § 22
Betales Gebyr
4.15.1

Søknad om utslippstillatelse

Per eiendom Kr 2 600
4.15.2

Søknad om utslippstillatelse hvor andre myndigheter må gi uttalelse

Per eiendom Kr 2 600
4.15.3

Endring av utslippstillatelse

Per eiendom Kr 2 600
4.15.4

Fornminneregistrering på eiendommer med spredt avløp

Per eiendom Kr 1 300

 

(Fra betalingsregulativ 2018)

8.1 Situasjonskart i bygge-, dele og seksjoneringssaker

Gebyr for bruk av situasjonskart kreves for alle saker som er nevnt i PBL § 20-1 a-m og seksjoneringssaker. 

 
Situasjonskart Betales Gebyr
8.1.1 Nybygg, tilbygg og påbygg (§20-1 a) Per sak Kr 1 500
8.1.2

Fasadeendring, bruksendring, ombygging og rivning av bygg (20-1 c, d, e og g)

Per sak Kr 500
8.1.3 Opprettelse av ny grunneiendom, arealoverføring eller seksjonering (§20-1 m samt seksjonering) Per sak Kr 500
8.1.4 Andre tiltak etter PBL § 20-1 Per sak Kr 1 000
8.1.5 Tillegg per ekstra boenhet */deling **/seksjon **   Kr 250
8.1.6 Tillegg hvis kommunen må ta ut kartet ***   Kr 500

* Makspris kr 5 000

** Makspris kr 3 000

*** Tilleggsfaktura sendes ut sammen med kartet

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

 

Komplett betalingsregulativ for tekniske tjenester finner du her 

Betalingsregulativ 

Begrepsforklaringer

I tilknytning til byggesaker benyttes ofte ulike begreper. Vi har laget en kort oversikt over de mest brukte begrepene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til disse eller annet. 

Tiltak 

Det du skal bygge/gjøre

Tiltakshaver

Den som bygger

Ansvarlig foretak

Bedrift/firma som planlegger (prosjekterer) og/eller utfører arbeidet

Kartutsnitt

Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider

Situasjonskart

Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende godkjent bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.

Situasjonsplan

Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn

Opprettelse av eiendom

Skille ut tomt

Oppmålingsforretning

Grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt gårds- og bruksnummer tinglyses

Veirett

En veirett gir rett til å bruke en vei eller ferdes over en annens eiendom. Veiretten kan inneholde regler om hvordan veien kan brukes, og kan tinglyses på eiendommen veien går over

Hevd

Ved hevd kan man få rett til å bruke eiendom som er en annens. For eksempel kan man hevde veirett over en annens eiendom eller rett til båtplass. En kan også hevde eiendomsrett. Det er vilkår for hevd. Det første er bruk over lang tid. Bakgrunnen for bruken er ofte at man har hatt rett til det, for eksempel gjennom en muntlig avtale. Hevdsreglene vil da sikre at man kan fortsette å benytte sin rett, selv om avtalen bare var muntlig.


Publisert: 17.01.2017 16.32
Sist endret: 01.04.2019 15.54