Forslag kommuneplan 2018-2030

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nå reviderer vi kommuneplanen. Kommuneplanen er det øverste strategiske styringsdokumentet i en kommune, og består av en samfunnsdel og en arealdel.

Forslag til ny kommuneplan ble behandlet av kommunestyret den 17.12.2018 i sak 109/18. Den er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn, og det er nå du kan si din mening.

Kommuneplanens samfunnsdel er ikke revidert denne gangen, men videreføres med kun oppdateringer og mindre justeringer. 

Kort om kommuneplan

Forslag til kommuneplanens arealdel angir hovedutfordringene knyttet til arealdisponeringen, rammer og betingelser for iverksetting av ny arealbruk og nye tiltak samt ivaretakelse av viktige hensyn.

Forslag til revidert arealplan inneholder revidert areal og transportstrategi for Nittedal som en premiss for utforming av arealplaner. Nye føringer er gitt i form av regional plan for areal- og transport (RP-ATP), og lokale føringer fra flere parallelle planprosesser i kommunen.

Arbeidet med temaplaner og kommuneplan er kontinuerlige prosesser som griper inn i hverandre og er et kontinuerlig arbeid.

Frist for innspill og merknader

Frist for innspill er 01.03.2019.
Merknader til planarbeidet merkes saksnummer 16/02549 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan.

Merknadene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle merknader vil bli kommentert i saksframstillingen til planarbeidet.

Forslag til Kommuneplan 2018-2030 er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 11-14, i tidsrommet 09.01.2019 – 01.03.2019.

Plandokumenter

Det er mange dokumenter til den politiske behandlingen og høringen, nedenfor finner du samtlige dokumenter som følger av forslag til kommuneplan 2018-2030. Høringsdokumentene er i tillegg lagt ut til gjennomlesing på biblioteket på Kulturverket Flammen. Det er kun dokumentene som ligger under "Hoveddokumenter" og "Temakart" som er kommuneplanen, de andre dokumentene er grunnlagsdokumenter.

Hoveddokumenter

Forslag til kommuneplanens arealdel ligger også i kommunens kartportal

Kommuneplanen sees best i kartportalen og her kan du i tillegg slå av og på ulike kartlag, under menypunktet "Vis tilgjengelige data". Se bruksanvisning her.

Temakart
Arealinnspill
Politiske vedtak

 

 


Publisert: 07.01.2019 14.13
Sist endret: 29.01.2019 08.59