Kommuneplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplanen

Nittedal kommunestyre vedtok 27. april 2015, i henhold til plan- og bygningsloven §11-15, kommuneplan 2015 – 2027.

Kommuneplan består av en samfunnsdel med langsiktige mål og strategier for Nittedalssamfunnet, og en arealdel.

Arealdelens dokumenter som er juridisk bindende er plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser og temakart for holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser langs veier.

3 forslag til naturvernområder har blitt vedtatt, etter at planen var på høring. De har derfor i vedtaket fått endret status, fra fremtidig til gjeldende naturområde. Dette gjelder:

  • Glittrelia
  • Lillomarka
  • Prekestolen

Det er utover dette foretatt noen mindre justeringer i planbestemmelsene og i samfunnsdelen.

Stadfestet kommuneplan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) stadfestet kommuneplanen 27. april 2015.

Bestemmelser og plankart er justert iht. KMDs vedtak og er innarbeidet i kommuneplan 2015 – 2027. Kommunedelplan for Rv4 Kjul – Åneby sør er innarbeidet i kommuneplanen.

Plandokumenter
Oppheving av reguleringsplaner

Som følge av ny kommuneplan oppheves følgende reguleringsplaner:

  • PlanID 201 «Reguleringsplan over Ånebyfeltet med endring Planid 201A»
  • PlanID 317 «Industriområde Løvstad – Slora».
  • PlanID 155 «Golfbane på Skyset», del av plan regulert til golfbane

Vedtak om oppheving av reguleringsplaner er et enkeltvedtak, og kan påklages etter Plan- og bygningsloven §1-9 og Forvaltningsloven §28, innen 3 uker etter kunngjøring.

 

Se den politisk behandlingen her

Andre vedtatte kommunale planer og budsjett


Publisert: 04.10.2018 12.39
Sist endret: 29.01.2019 12.29