Pågående reguleringsplanarbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplaner under arbeid

Det er til enhver tid flere reguleringsplaner i prosess i kommunen.  De fleste er private detaljreguleringsplaner. Kommunen utarbeider selv områdereguleringsplaner.

Berget- detaljregulering - planID 279

Formål med planarbeidet

Reguleringsplanen tilrettelegger for blokkbebyggelse med lekeområder, gangveier og fellesarealer i området der Bjertnes gård ligger i dag. Det tilrettelegges også for fortau langs veien Berget, som går fra Stasjonsveien og inn til det foreslåtte boligblokkområdet. 

Gjeldende reguleringsplan oppheves ved vedtak av ny plan. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensvurdering.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet ligger mellom  sentralidrettsanlegget og Rv4. Følgende eiendommer inngår i planområdet: 14/2, 14/1256, 14/1257, 14/1258, 14/1261, 14/1262, 14/1266, 14/1308, 14/646, 214/47.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Felix Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Bjertnes AS. 

Varsel om oppstart

Frist for å komme med innspill og kommentarer til planarbeidet ble satt til 13.04.2018.

Se planninitiativ her

Se referat fra oppstartsmøte 

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte 22.10.2018 forslag til Detaljreguleringsplan for Berget (planID 279), og vedtok å legge den ut på høring og offentlig ettersyn i 6-seks uker. Dette vil si at du nå kan lese gjennom alle plandokumentene, og vi vil gjerne høre din mening om planen.

Sakens dokumenter kan leses her

Planforslaget lå på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 26.10.2018-7.12.2018.

Blomsterbakken - endring av detaljregulering - planID 337

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning/tjenesteyting/boliger på gbr.nr.56/71, som er i tråd med gjeldende detaljregulering. For å få til en mer optimal utvikling innenfor planområdet og tilrettelegge for ny dagligvarebutikk foreslås en utvidelse av byggeområdet og planavgrensingen i retning øst.

Det foreslås at ekstisterende bebyggelse på gbr.nr.56/71 og 56/57 rives og at det oppføres et nytt bygg med dagligvare og noe utadrettet næring på bakkeplan, og boliger i øvrige etasjer.

Nittedal kommune ønsker samtidig å innlemme gbr.nr.57/10 og 56/235 i planområdet. Eiendommene er sammen med gbr.nr.56/57 avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål i gjeldende kommuneplan, men eksisterende bruk er bolig. Kommunen ønsker derefor at eiendommene endrer formål til boligebebyggelse.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planområdet
Planområdet er på 17,7 daa, og omfatter gbr.nr. 56/396, 56/395, 56/235, 56/71 og 56/57.

Du kan se planområdets avgrensning her

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av TAG arkitekter Oslo på vegne av tiltakshaver Blomsterbakken 2 AS.

Varsel om oppstart
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av endring for privat detaljregulering Blomsterbakken planID 337.

Oppstartsvarsel kan leses her

Merknader til planarbeidet merkes med saksnr. 19/03667 og sendes til TAG arkitekter AS v/Kjersti Lindheim, Osterhaus gate 27, 0183 Oslo. e-post kl@tagarkitekter.no. Innspill kan sendes innen 24.01.2020.

Det er ikke nødvendig å sende merknader til Nittedal kommune. Merknadene vil bli samlet og kommentert av forslagsstiller. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med plandokumentene.

Hakadal stasjon - detaljregulering - planID 349

Formål med planarbeidet
Planarbeidet igangsettes med sikte på å oppgradere plattformene for å kunne håndtere nye tog, samt oppgradere stasjonen til en bedre standard med god framkommelighet og universell utforming. Som en del av planarbeidet vil det derfor også planlegges for en ny kryssing av jernbanen inne på stasjonsområdet til erstatning for dagens overgangsbro. Det planlegges også midlertidig riggområde ifm. anleggsfasen. 

Planområdet
Planområdet er på ca. 40,4 daa. Eiendommene 43/2 og 44/2 er i dag uregulert men avsatt til bane og LNFR-formål. Eiendommen 43/1 er i dag uregulert med avsatt til LNFR-formål i kommuneplanen. Eiendommen 110/28 er også i dag uregulert men avsatt til vei i kommuneplanen. Eiendommen 43/91 er i dag regulert til annen veigrunn. Varselområde omfatter også eiendommene 43/26, 43/27, 43/28 og 43/98 som i dag regulert til frittliggende småhusbebyggelse og felles avkjørsel. Disse er med i varslet område da det går en gangvei gjennom eiendommene frem til stasjonen.

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Sweco på vegne av Bane NOR

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart ble gjort 10.04.2019 i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Hakadal stasjon, Nittedal kommune.

Plandokumenter
Oppstart av planarbeid ble behandlet av formannskapet 21.01.2019, saken kan leses her

Gi ditt innspill
Eventuelle skriftlige merknader og innspill til planoppstart og reguleringsarbeidet kan sendes til Sweco per post: Sweco Norge AS, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo, eller per e-mail til: ali.adjou@sweco.no. Fristen for dette er 29. mai 2019.

Åpent kontor
For ytterligere informasjon om prosjektet vil det være en åpen kontordag i stasjonsbygningen på Hakadal stasjon mandag 20. mai mellom klokka 10:00 og 18:00. Her vil det sitte representanter fra Bane NOR og Sweco som kan gi ytterligere informasjon om reguleringsplanene og som kan svare på eventuelle spørsmål.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Bane NOR prosjektleder v/ Jacqueline Ann Næss, tlf 97 42 25 35, e-mail jacqueline.Ann.Naess@banenor.no eller Sweco Norge AS v/ Ali Adjou, tlf 41 12 38 94, e-mail ali.adjou@sweco.no.

Kjul terrasse 26 - detaljreguleringsplan - planID 181

Formål med planarbeidet
Formålene med planarbeidet er å:

 • Regulere området til byggeområde for boliger (eneboliger). Det tenkes plassert fem eneboliger i tillegg til det eksisterende huset på eiendom 11/28. Utformingen av boligene vil være i tråd med gjeldende kommuneplan
 • Regulere felles privat adkomstvei fra Kjul terrasse

Eiendommer som inngår i planområdet
Planarbeidene omfatter eiendommene gnr/ bnr 11/28 og 11/97 (utnyttelse til boligformål), samt deler  av eiendommene 11/116, 11/117, 11/244, 11/245 og 11/256 (felles privat adkomstvei).

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Nicolai og Pia Høygård. Strand/ Løken arkitekter AS er engasjert som arkitekt og ansvarlig for reguleringsarbeidene. For nærmere informasjon kontakt Strand / Løken arkitekter AS ved Petter Løken, e-post: petter@slad.no.

Varsel om oppstart
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Kjul terrasse 26.

Se brev om varsel om oppstart av planarbeid her

Merknader sendes til planarbeidet sendes Strand / Løken arkitekter AS, Ivan Bjørndals gate 9, 0472 Oslo eller på e-post: nabovarsel@slad.no, innen 07. februar 2019.

Det er ikke nødvendig å sende merknader til Nittedal kommune. Merknadene vil bli samlet og kommentert av Strand / Løken arkitekter AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med plandokumentene.

Li - områdereguleringsplan - planID 179

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å regulere skole- og idrettsområdet, og sikre en forutsigbar utvikling. Deler av planområdet er i dag uregulert og formålet med planarbeidet er å regulere skole- og idrettsområdet, og sikre en forutsigbar utvikling.Det vil bli utredet en mulig plassering av ny flerbrukshall innenfor planområdet. Det vil bli sett på løsning for parkering og adkomst til området, både for kjørende og gående/syklende. Videreutvikling av næringseiendommene i Tyriveien og adkomst til disse vil være en del av planarbeidet. Reguleringsplanarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet består av Li ungdomsskole, Lihallen, idrettsplass disponert av Gjelleråsen IF, samt tilgrensende bolig- og næringseiendommer.

Følgende gårds- og bruksnummer inngår i planområdet: 5/1, 5/12, 5/59, 5/70, 5/85, 5/86, 5/88, 5/95, 5/97, 5/98, 5/104, 5/105, 5/112, 5/143, 5/193, 5/194, 6/114, 6/145, 7/6, 7/10, 7/61,7/62, 7/66, 7/70, 205/3, 205/12.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet 14. oktober, med frist for å komme med merknader og innspill satt til 18. november 2016.

Nedre Huseby - detaljreguleringsplan - planID 283

Formål med planarbeidet
Formålet med planen er å øke utnyttelsen på eiendommene, ved å legge til rette for utbygging med 3 tomannsboliger, dvs. inntil 6 boenheter i planområdet. Nittedal kommune ønsker også at omkringliggende veger reguleres samtidig. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til eksisterende boligbebyggelse og trafikkområder. Ny bebyggelse vil forholde seg til kommuneplanen mht. utnyttelse, men vil undersøke om det er behov for å regulere egne høydebestemmelser, da tomten er svært skrånende. 

Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet. Det vurderes felles behandling av plan og byggesak.

Planinitiativ kan leses her

Referat fra oppstartsmøte kan løses her

Eiendommer som inngår i planarbeidet
14/226, 14/1351 (Utnyttelse til boligformål)
Samt del av eiendommene 14/60, 14/231, 14/232, 14/505, 14/683, 14/861, 14/862, 14/863, 14/864, 14/865, 14/866 14/867, 14/916, 14/1358, 214/11, (vegareal)

Se kart med plangrense her

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Sivilingeniør Anders Haugen AS, Plankonsulent er Lillestrøm Arkitekter AS. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra på tlf. 92810665.

Varsel om oppstart
Innspill til planarbeidet sendes Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra, Torvgata 6, 2000 Lillestrøm ingunn@lilleark.no, innen 05.01.2020.

Innspillene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle innspill vil bli kommentert i saksframstillingen til planarbeidet.

Varslinsgbrev kan også leses her

Sagstuveien, Greveveien og Fuglåsveien, gang- og sykkelvei eller fortau - detaljregulering - planID 344

Formål med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei og/eller fortau langs fylkesvei 402, Sagstuveien mellom Hakadal stasjon og Hakadals verk, Greveveien fra Hakadals verk fram til Fuglåsveien og Fuglåsveien fra Greveveien fram til Elnesveien (Hagen skole). Kommunen vil også vurdere mulighet for gang- og sykkelvei og/eller fortau fra Elnesveien fram til Lerkeveien. Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet. Tilstøtende eiendommer vil bli berørt.

Forslagsstiller

Det er Nittedal kommune som utarbeider detaljreguleringsplanen, som skal gjennomføres som grunnlag for utbygging. I den forbindelse vil det bli foretatt forberedende undersøkelser. Dette dekker landmåling, grunnundersøkelser og arkeologiske undersøkelser. Tiltaket gjelder fylkesvei og det er Statens vegvesen som har utbyggingsansvar på vegne av Fylkeskommunen. Derfor er det fylkets prioriteringer som er gjeldende for arbeidet med utbygging av gang- og sykkelveien og/eller fortau etter at kommunen er ferdig med detaljplanen. Hvilke prioriteringer fylkeskommunen velger å vedta vil ligge utenfor kommunens anliggende.

Planen er vurdert opp mot forskrift for konsekvensutredning, tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel og utløser derfor ikke konsekvensutredning og planprogram. Den antas heller ikke å ha så vesentlige virkninger på miljø og samfunn at konsekvensutredning er nødvendig.

Skianleggene på Sagerud og Sørli - områdeplan - planID 282

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig utvikling av skianlegget, både for langrenn, skiskyting og generelt friluftsliv. Adkomst og parkering på Sørli skal løses gjennom områdeplanen. Adkomst og parkering på Sagerud er ikke en del av denne planen, dette reguleres i egen reguleringsplan.

Eiendommer som inngår i planområdet
Det foreslåtte planområdet strekker seg fra skihytta på Sørli og ned til skiskytteranlegget på Sagerud.

Kart over planområdet kan sees her 

Forslagsstiller
Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart
Formannskapet vedtok oppstart av planarbeid i møte 25.02.2019.
Den polititiske behandlingen kan leses her

Gi ditt innspill
Innspill merkes saksnummer 19/00364 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 19.april 2019.

Alle innspill tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt, men alle innspill vil bli kommentert i saksframstillingen til ny plan

Skyset felt A13 og del av A14 - omregulering - planID 183

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 4 to-mannsboliger.

Eiendommer som inngår planarbeidet
Planområdet er 7160m2 stort og omfatter gårds.- og bruksnr.: 3/246, 3/612, 3/689, deler av 3/1 og 3/613.

Kart med plangrense kan leses her

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Samark AS på vegne av grunneier Skyset Utbygging AS.

Varsel om oppstart
Oppstartsmøte ble holdt 4.desember 2019, og varsel om oppstart ble sendt ut 9.desember 2019.

Les varslingsbrev her

Eventuelle spørsmål og bemerkninger kan rettes til Samark v/Knut Østby, e-post samark@samark.no eller per brev Samark AS, Frognerveien 22, 0263 Oslo. Innsendingsfrist er 17.01.2020.

Svartkruttveien - detaljregulering - planID 260

Formål med planarbeidet
Reguleringsplanen tilrettelegger for gang- og sykkelvei langs Svarkruttveien, mellom rådhuset og Kvernstujordet. Gang- og sykkelveien vil gå forbi Nittedal Hestesenter og koble seg på ny bru over Ørfiskebekken. Brua er en del av boligutbyggingen på Kvernstujordet. Gang- og sykkelveien vil bli en del av et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Kruttverket og nye Nittedal sentrum.  

Eiendommer som inngår i planarbeidet
Planområdet berører følgende gårds- og bruksnummer: 13/3, 13/6, 13/212, 13/76, 213/14.

Forslagsstiller
Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart
Oppstart av planarbeidet ble varslet i 2014.

Utvidelse av planområdet ble varslet 14. oktober 2016, med frist for innspill 18. november 2016.

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet i møte 12. november 2018 forslag til reguleringsplanen og vedtok å legge planen ut på høring og offentlig ettersyn.

Sakens dokumenter kan leses her

Planforslaget lå på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 16.11.2018-04.01.2019.

2.gangsbehandling og vedtak av plan
Kommunestyret vedtok i møte 29.04.2019 sak 30/19 Detaljreguleringsplan for nedre del av Svartkruttveien.

Se sakens dokumenter her 

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Dato for klagefrist: 14.06.2019

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.
Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 14/01236.

Tumyrhaugen - områderegulering - planID  281

Formål med planarbeidet
Ny plan skal være førende for utvikling i området, der nye tiltak skal ses i sammenheng i en helhetlig plan. I planprogrammet beskrives utfordringer i området og hva ny plan skal løse.


Blant tema som skal utredes er fortettingsmuligheter i lys av:

 • trafikksikkerhet for gående og syklende
 • bebyggelsesstruktur og kulturminner, terreng og landskap
 • overvannsproblematikk i lys av klimautfordringene
 • kapasitet på vann- og avløpsnett og veier
 • grøntstruktur, lekeplasser, friområder og naturverdier
 • hvilken betydning jernbaneundergangen har som risiko for stengt adkomst til/fra området

Fortettingsanalyse
Fortettingsanalysen er faglige råd om hvordan viktige verdier på Tumyrhaugen bør ivaretas, samtidig som området kan fortettes. Rapporten er ikke en fasit, men en fagrapport. Analysen danner, sammen med en rekke andre rapporter grunnlag for planarbeidet. Fortettingsanalysen finner du her.

 

Her kan du si din mening
Fram til 7.februar 2020 kan du komme med forslag og gi dine innspill til fortettingsanalysen i en kartfortelling. Oppsummering av innspillene vi har fått inn blir publisert etter svarfrist.

Du kan gi innspill anonymt. Det gjør du ved å bare legge inn et vilkårlig tegn i feltet der du blir bedt om å legge inn navn. Du kan også legge ved foto. Dersom du ikke ønsker å oppgi navnet ditt, kan du bare legge inn et tegn i feltet der du blir bedt om å legge inn navn. Du må heller ikke fylle ut kontaktinformasjon. På møtet den 15.januar (se nedenfor) forklarer vi mer hvordan innspill legges inn.

     Kartfortellingen finner du her 

NB!
Du må bruke Crome som nettleser for at det skal fungere!

 

Informasjonsmøte 15. januar

Vi inviterer til åpent informasjonsmøte onsdag 15.januar kl.18 00 i Storsalen i Kulturverket Flammen.

På møtet presenterer vi resultatene fra fortettingsanalysen og viser hvordan analysen kan brukes i områdeplanen som nå lages. Det blir også mulighet til å komme med innspill.

Møtedeltagerne deles inn i grupper for diskusjon og vi viser  hvordan innspill legges inn i kartfortellingen (se ovenfor). Vi tar noen av innspillene fra publikum og legger inn i fellesskap. Til slutt blir det en felles avslutning der hver gruppe får anledning til å fortelle litt om det de har diskutert og innspillene de har lagt inn i «kartfortellingen».

Kartfortellingen holdes åpen for innspill til 7.februar. 

Vi oppfordrer alle interesserte til å tipse «naboen» om muligheten. Dette hjelper oss med å samle et godt grunnlag for å lage en best mulig plan.

 

Rapport fra naturkartlegging
Rapporten fra sommerens registreringer av naturmangfold på Tumyrhaugen er nå klar. Det ble registrert to nye naturtyper – «intakt lavlandsmyr» og «rik berglendt mark». Begge naturtypene er klassifisert som lokalt viktige.

Rapporten finner du her

 

Planområdet
Foreslått planområde ligger mellom jernbanelinja og Marka. Det er 470 bolighus, med 585 registrerte boenheter innenfor området.

Forslagsstiller
Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart
Formannskapet vedtok oppstart av planarbeid og forslag til planprogram i møte 25.02.2019.

Planprogrammet lå ute til høring og offentlig ettersyn fram til 19.april 2019.

Stort engasjement i høringen av forslag til planprogram
Oppstartvarselet og høringen av planprogram for ny plan på Tumyrhaugen har vekket stort engasjement blant beboerne og vi har mottok en mengde høringsuttalelser som vi legger til grunn i det videre arbeidet med planen.


Hva skal planprogrammet brukes til?
Planprogrammet er ikke en ferdig plan, men en «bruksanvisning» for hvordan vi har tenkt å gjennomføre planarbeidet. Planprogrammet er et nyttig verktøy til å få oversikt over hva som må undersøkes bedre for å få laget den nye områdeplanen. Det er mange kvaliteter på Tumyrhaugen som kan tas vare på og videreutvikles når utviklingen skal styres. Innspillene vi har mottatt er viktige for at vi skal lykkes i å lage en ny plan som ivaretar viktige hensyn og blir et godt styringsverktøy for videre utvikling på Tumyrhaugen.

Hva skjer videre?
I løpet av sommeren og høsten 2019 utredes blant annet

 • overvannsanalyse
 • fortettingsanalyse
 • kartlegging av leke- og oppholdsområder
 • trafikk
 • naturmiljø
 • risiko og sårbarhet

Til sammen skal alle vurderingene gi et godt faglig fundamentert for avveininger som tas i planarbeidet.

Sentralt i arbeidet blir å finne tålegrense for hvor mye mer bygging som eventuelt kan tillates i området. I fortettingsanalysen skal det utredes hvor eventuell ny bebyggelse anbefales plassert. Utredningen skal også belyse hvor det ikke bør bebygges mer. Analysen skal belyse hvor ny bebyggelse kan plasseres og utformes med hensyn til omgivelsene. Analysen skal også belyse hvor ny bebyggelse ikke bør skje, for å ivareta kvaliteter i dagens bebyggelse.

Mange nyttige innspill
Ved varsel om oppstrat av planarbeidet i mars/april fikk vi til sammen inn 102 innspill. Vi har fått mange gode og konstruktive forslag som vi tar med i det videre planarbeidet. De fleste innspillene er fra privatpersoner som bor på Tumyrhaugen, men vi har også fått innspill fra flere lokale lag og foreninger. Tumyrhaugen Vels innspill er underskrevet av 58 personer. Vi har fått innspill fra både voksne og barn.

Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å svare på alle høringsinnspillene, men barna som har vært så flinke og sendt oss gode innspill har fått svar.

Innspillene har gitt oss mye nyttig informasjon om hvordan det er å bo og leve på Tumyrhaugen. Folk har fortalt hva de mener er bra, hva de ser på som utfordringer, og mange har kommet med gode forslag til forbedringer. Kaotiske trafikkforhold med manglende sikkerhet for gående og syklende går igjen i innspillene. Mange påpeker at veiene er smale og uoversiktlige. De er bekymret for at flere boliger på Tumyrhaugen skal føre til enda dårligere trafikksikkerhet. Flere steder for barn å leke og møtes er ønsker som går igjen. Mange forteller også om hvor viktig utmarksarealet nord for bebyggelsen er for naturmangfold og for lek og opphold for de som bor på Tumyrhaugen. Mange er bekymret for at utmarka her skal bygges ut.

Mange påpeker at Tumyrhaugen må ses i sammenheng med resten av Rotnes og at mye transport i dag foregår med bil, da det på grunn av høydeforskjellene er tungvint å gå eller sykle til og fra toget, og sentrumsfunksjonene nede ved Mosenteret. Når sykling og gange heller ikke oppleves som trafikksikkert, velger foreldrene heller bilen for å få barna trygt frem til skole og fritidsaktiviteter. Flere ønsker seg høyere frekvens på togavgangene og er bekymret for at planen skal legge opp til mer bebyggelse som gir økt personbiltrafikk.

Fastsatt planprogram
Planprogrammet for områdeplanen ble fastsatt i formannskapet 19.august 2019. De største endringene i planprogrammet etter høringen er at plangrensen er justert, samt at noen temaer er redegjort bedre for i dokumentet.

God politisk forankring er viktig for planarbeidet og fastsettelse av planprogrammet er derfor en viktig milepæl. Innsatsen kan nå legges i å utarbeide selve planen. Vi legger ut de forskjellige fagrapportene her etter hvert som de blir ferdige.

Planprogrammet kan leses her

 

Vedtatte reguleringsplaner

 

Alle vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig på nett via både WebPlan (digitalt planregister) og i kommunens kartløsning.

Reguleringsplaner i kart

Reguleringsplaner i WebPlan

Dersom du har spørsmål om reguleringsplaner kan du ta kontakt med planavdelingen.


Publisert: 28.11.2018 10.41
Sist endret: 09.01.2020 08.38