Pågående reguleringsplanarbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplaner under arbeid

Det er til enhver tid flere reguleringsplaner i prosess i kommunen.  De fleste er private detaljreguleringsplaner. Kommunen utarbeider selv områdereguleringsplaner.

Berget- detaljregulering - planID 279

Formål med planarbeidet

Reguleringsplanen tilrettelegger for blokkbebyggelse med lekeområder, gangveier og fellesarealer i området der Bjertnes gård ligger i dag. Det tilrettelegges også for fortau langs veien Berget, som går fra Stasjonsveien og inn til det foreslåtte boligblokkområdet. 

Gjeldende reguleringsplan oppheves ved vedtak av ny plan. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensvurdering.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet ligger mellom  sentralidrettsanlegget og Rv4. Følgende eiendommer inngår i planområdet: 14/2, 14/1256, 14/1257, 14/1258, 14/1261, 14/1262, 14/1266, 14/1308, 14/646, 214/47.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Felix Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Bjertnes AS. 

Varsel om oppstart

Frist for å komme med innspill og kommentarer til planarbeidet ble satt til 13.04.2018.

Se planninitiativ her

Se referat fra oppstartsmøte 

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte 22.10.2018 forslag til Detaljreguleringsplan for Berget (planID 279), og vedtok å legge den ut på høring og offentlig ettersyn i 6-seks uker. Dette vil si at du nå kan lese gjennom alle plandokumentene, og vi vil gjerne høre din mening om planen.

Sakens dokumenter kan leses her

Planforslaget lå på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 26.10.2018-7.12.2018.

Glittre - detaljregulering

Formålet med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av seniorboliger med tilknyttet tjenesteyting på nordlige del av planområdet. Området med eksisterende boligbebyggelse og barnehage ønskes omregulert til kombinert formål for bolig, tjenesteyting og barnehage. Areal vest for atkomstvei planlegges avsatt til friluftsområde med mulighet for aktivitetspark.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Skaara Arkitekter AS på vegne av Glittre Invest. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Skaara Arkitekter AS ved Ingrid Lavik på e-post ingrid@skaara.no eller tlf 22 12 50 60.

Varsel om oppstart

Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet 14.4.2016 med frist for innspill satt til 14.5.2016Merknader og synspunkter til planarbeidet sendes Skaara Arkitekter AS, Drammensveien 130 C, 0277 Oslo, eller ingrid@skaara.no.

Se varsel om planoppstart her

Hakadal stasjon - detaljregulering - planID 349

Formål med planarbeidet
Planarbeidet igangsettes med sikte på å oppgradere plattformene for å kunne håndtere nye tog, samt oppgradere stasjonen til en bedre standard med god framkommelighet og universell utforming. Som en del av planarbeidet vil det derfor også planlegges for en ny kryssing av jernbanen inne på stasjonsområdet til erstatning for dagens overgangsbro. Det planlegges også midlertidig riggområde ifm. anleggsfasen. 

Planområdet
Planområdet er på ca. 40,4 daa. Eiendommene 43/2 og 44/2 er i dag uregulert men avsatt til bane og LNFR-formål. Eiendommen 43/1 er i dag uregulert med avsatt til LNFR-formål i kommuneplanen. Eiendommen 110/28 er også i dag uregulert men avsatt til vei i kommuneplanen. Eiendommen 43/91 er i dag regulert til annen veigrunn. Varselområde omfatter også eiendommene 43/26, 43/27, 43/28 og 43/98 som i dag regulert til frittliggende småhusbebyggelse og felles avkjørsel. Disse er med i varslet område da det går en gangvei gjennom eiendommene frem til stasjonen.

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Sweco på vegne av Bane NOR

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart ble gjort 10.04.2019 i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Hakadal stasjon, Nittedal kommune.

Plandokumenter
Oppstart av planarbeid ble behandlet av formannskapet 21.01.2019, saken kan leses her

Gi ditt innspill
Eventuelle skriftlige merknader og innspill til planoppstart og reguleringsarbeidet kan sendes til Sweco per post: Sweco Norge AS, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo, eller per e-mail til: ali.adjou@sweco.no. Fristen for dette er 29. mai 2019.

Åpent kontor
For ytterligere informasjon om prosjektet vil det være en åpen kontordag i stasjonsbygningen på Hakadal stasjon mandag 20. mai mellom klokka 10:00 og 18:00. Her vil det sitte representanter fra Bane NOR og Sweco som kan gi ytterligere informasjon om reguleringsplanene og som kan svare på eventuelle spørsmål.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Bane NOR prosjektleder v/ Jacqueline Ann Næss, tlf 97 42 25 35, e-mail jacqueline.Ann.Naess@banenor.no eller Sweco Norge AS v/ Ali Adjou, tlf 41 12 38 94, e-mail ali.adjou@sweco.no.

Kjul handel - detaljregulering - planID 175

Formål med planarbeidet

Hensikten med planen er å transformere den eldre bensinstasjonen til et næringsareal med handel, kontor og servicefunksjoner.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet omfatter gbnr. 11/148, Solbakken Terrasse 1. Arealet er i gjeldende kommuneplan avsatt til næringsområde. 

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Kjul Handel AS, og planen utarbeides av ARCHI-Plan AS.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varslet 04.09.2015

Se varsel om oppstart 

1. gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet planforslaget i møte 16.10.2017, sak 106/17.

Se sakspapirer med formannskapets vedtak

Planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 27.10.2017 til 08.12.2017.

Kjul terrasse 26 - detaljreguleringsplan - planID 181

Formål med planarbeidet
Formålene med planarbeidet er å:

 • Regulere området til byggeområde for boliger (eneboliger). Det tenkes plassert fem eneboliger i tillegg til det eksisterende huset på eiendom 11/28. Utformingen av boligene vil være i tråd med gjeldende kommuneplan
 • Regulere felles privat adkomstvei fra Kjul terrasse

Eiendommer som inngår i planområdet
Planarbeidene omfatter eiendommene gnr/ bnr 11/28 og 11/97 (utnyttelse til boligformål), samt deler  av eiendommene 11/116, 11/117, 11/244, 11/245 og 11/256 (felles privat adkomstvei).

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Nicolai og Pia Høygård. Strand/ Løken arkitekter AS er engasjert som arkitekt og ansvarlig for reguleringsarbeidene. For nærmere informasjon kontakt Strand / Løken arkitekter AS ved Petter Løken, e-post: petter@slad.no.

Varsel om oppstart
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Kjul terrasse 26.

Se brev om varsel om oppstart av planarbeid her

Merknader sendes til planarbeidet sendes Strand / Løken arkitekter AS, Ivan Bjørndals gate 9, 0472 Oslo eller på e-post: nabovarsel@slad.no, innen 07. februar 2019.

Det er ikke nødvendig å sende merknader til Nittedal kommune. Merknadene vil bli samlet og kommentert av Strand / Løken arkitekter AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med plandokumentene.

Li - områdereguleringsplan - planID 179

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å regulere skole- og idrettsområdet, og sikre en forutsigbar utvikling. Deler av planområdet er i dag uregulert og formålet med planarbeidet er å regulere skole- og idrettsområdet, og sikre en forutsigbar utvikling.Det vil bli utredet en mulig plassering av ny flerbrukshall innenfor planområdet. Det vil bli sett på løsning for parkering og adkomst til området, både for kjørende og gående/syklende. Videreutvikling av næringseiendommene i Tyriveien og adkomst til disse vil være en del av planarbeidet. Reguleringsplanarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet består av Li ungdomsskole, Lihallen, idrettsplass disponert av Gjelleråsen IF, samt tilgrensende bolig- og næringseiendommer.

Følgende gårds- og bruksnummer inngår i planområdet: 5/1, 5/12, 5/59, 5/70, 5/85, 5/86, 5/88, 5/95, 5/97, 5/98, 5/104, 5/105, 5/112, 5/143, 5/193, 5/194, 6/114, 6/145, 7/6, 7/10, 7/61,7/62, 7/66, 7/70, 205/3, 205/12.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet 14. oktober, med frist for å komme med merknader og innspill satt til 18. november 2016.

Lundveien 12, Nittedal gnr. 14 bnr. 114/179 - detaljregulering - planID 278

Formål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å regulere området til byggeområde for boliger. Det tenkes plassert fem tomannsboliger, totalt 10 boenheter. Det planlegges felles adkomst fra Øvre Huseby.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet ligger innenfor områdereguleringsplan for Nittedal stasjonsområde og omhandler eiendommene gbnr. 14/114 og 14/179.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Stand/Løken arkitekter AS på vegne av grunneier Blostrupmoen Eiendomsutvikling AS. For nærmere informasjon, kontakt Stand/Løken arkitekter v/Marte Tørnquist Strand, marte@slad.no. 

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet 20. 03.2017, med frist for innspill satt til 25.04.2017.

Områdeplan for tursti langs Nitelva ved sentrum - planID  261

Formål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å gjøre de sentrumsnære grøntarealene langs Nitelva mer tilgjengelig for allmenheten. Planen skal legge til rette for etablering av et turveinett og rekreasjonsarealer langs Nitelva, samtidig som viktige produksjonsarealer i landbruket og viktige naturverdier ivaretas. Gjennom områdereguleringsplanen er det et ønske om å framheve Nitelva som et betydningsfullt element i sentrumsutviklingen.

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Følgende eiendommer blir berørt: Gårds-/ bruksnr. 13/39, 14/9, 14/546 og 20/2. Arealet er 233,6 dekar og består i dag i hovedsak av dyrka mark, kommunalteknisk lager og elvesone i tillegg til veisystem for landbruksmaskiner. 

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet 22.04.2015, med frist for innspill den 25.05.2015.

1.gangsbehandling

Formannskapet behandlet i møte den 15.oktober sak om førstegangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for boligområdet Rotneshagen (planid 266), sak nr. 84/84. Planarbeidet ble vedtatt utsatt.

Se den politiske behandlingen her

Rotneshagen - detaljreguleringsplan - planID 266

Formål med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse og næring. Planområdet ligger i et område definert som fortettingsområde med umiddelbar nærhet til Nittedal stasjon og service tilbud. Det foreslås derfor en noe høyere utnyttingsgrad enn områdereguleringen legger opptil. Det søkes å oppnå gode arkitektoniske kvaliteter og naturlig terrengtilpasning, slik at landskapskvalitetene i området bevares. Boligene organiseres i tun rundt fellesoppholdsareal. Høyere bebyggelse med leiligheter vil ligge mot nord, men slavere rekkehus vil ligge på sørsiden av tunene.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet ligger på Rotnes øst for Stasjonsveien, vest for riksvei 4 og syd for Gjøvikbanen, og omfatter gbnr. 15/763, 15/662, 15/230, 15/231, 15/661, 15/282 og 15/763.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Arkitektfirma Helen & Hard AS for Oxer Eiendom/Stasjonsveien 65 AS og grunneier Andreas Lie Wessel og Mathias Lie Wessel.

Varsel om oppstart

I henhold til plan-og bygninslovens § 12-8 ble det varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan, med rist for innspill 25.08.2017.

Se oppstartsvarsel her

Se den politiske behandlingen av planinitiativ her

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte den 15.januar sak om førstegangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for boligområdet Rotneshagen (planid 266), sak nr. 5/ 2018. Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med innstillingen med noen tilleggspunkter:

Rådmannen skal i forbindelse med kommuneplan vurdere nødvendig areal for barnehage i nærområdet til Rotneshagen.
Planleggingen av B10 er et første ledd i en mulig utvikling videre nordover. I den sammenheng må man i planleggingen ta hensyn til følgende:

 •  Atkomst ned til Rv4, som vil avlaste Stasjonsveien.
 • Robuste løsninger for renovasjon. Roaf anbefaler stasjonære avfallssug for nye boligområder med mer enn 250 boenheter.
 • En krysning under jernbanen lenger nord, som muliggjør atkomst til Nordmarka og fremtidig veiutløsning for nordre del av Tumyrhaugen

Sakens dokumenter kan leses her

Planforslaget var lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 26.01.2018 - 12.03.2018.

Rygga bru - detaljreguleringsplan

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan bygges ny bru eller kulvert over Nitelva samt en mindre utvidelse av veien over elva.

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Rygga bru ligger på Ramstadveien, litt øst for kryss med Årosveien.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av reguleringsplanarbeid ble varslet 14. oktober, med frist for å komme med merknader og innspill til planarbeidet satt til 18. november 2016.

Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Rådhuskvartalet - endring av områdeplan

Formål med planarbeidet

Hensikten med endring av planen er å tilrettelegge for etablering av helsehus innenfor den sørlige delen av felt OP3 i gjeldende plan. Områdeplan for Rådhuskvartalet (planID 251) ble vedtatt i 2014 og omfatter Nittedal rådhus, rådstua, kirke, kulturhus mm. Nittedal kommune skal etablere et helsehus i sentrum. Kommunestyret vedtok i sak 74/16 den 13.6.2016 at helsehuset skal bygges innenfor kommunens tomt gbnr. 13/10, felt OP3 i områdeplan for Rådhuskvartalet. Feltet er regulert til offentlig og privat tjenesteyting.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet 14. oktober 2016, med frist for merknader og innspill satt til 18. november 2016.

Planendringen vurderes ikke å medføre vesentlige virkninger på miljø og samfunn, og er ikke vurdert å utløse krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensvurderinger §§ 2 og 3.

Sagstuveien, Greveveien og Fuglåsveien, gang- og sykkelvei eller fortau - detaljregulering - planID 344

Formål med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei og/eller fortau langs fylkesvei 402, Sagstuveien mellom Hakadal stasjon og Hakadals verk, Greveveien fra Hakadals verk fram til Fuglåsveien og Fuglåsveien fra Greveveien fram til Elnesveien (Hagen skole). Kommunen vil også vurdere mulighet for gang- og sykkelvei og/eller fortau fra Elnesveien fram til Lerkeveien. Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet. Tilstøtende eiendommer vil bli berørt.

Forslagsstiller

Det er Nittedal kommune som utarbeider detaljreguleringsplanen, som skal gjennomføres som grunnlag for utbygging. I den forbindelse vil det bli foretatt forberedende undersøkelser. Dette dekker landmåling, grunnundersøkelser og arkeologiske undersøkelser. Tiltaket gjelder fylkesvei og det er Statens vegvesen som har utbyggingsansvar på vegne av Fylkeskommunen. Derfor er det fylkets prioriteringer som er gjeldende for arbeidet med utbygging av gang- og sykkelveien og/eller fortau etter at kommunen er ferdig med detaljplanen. Hvilke prioriteringer fylkeskommunen velger å vedta vil ligge utenfor kommunens anliggende.

Planen er vurdert opp mot forskrift for konsekvensutredning, tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel og utløser derfor ikke konsekvensutredning og planprogram. Den antas heller ikke å ha så vesentlige virkninger på miljø og samfunn at konsekvensutredning er nødvendig.

Skianleggene på Sagerud og Sørli - områdeplan - planID 282

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig utvikling av skianlegget, både for langrenn, skiskyting og generelt friluftsliv. Adkomst og parkering på Sørli skal løses gjennom områdeplanen. Adkomst og parkering på Sagerud er ikke en del av denne planen, dette reguleres i egen reguleringsplan.

Eiendommer som inngår i planområdet
Det foreslåtte planområdet strekker seg fra skihytta på Sørli og ned til skiskytteranlegget på Sagerud.

Kart over planområdet kan sees her 

Forslagsstiller
Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart
Formannskapet vedtok oppstart av planarbeid i møte 25.02.2019.
Den polititiske behandlingen kan leses her

Gi ditt innspill
Innspill merkes saksnummer 19/00364 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 19.april 2019.

Alle innspill tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt, men alle innspill vil bli kommentert i saksframstillingen til ny plan

 

Slipp-/hentesone Blomsterbakken - detaljregulering - planID 348

Formål med planarbeidet

I forbindelse med utbygging av ny skole på Elvetangen, skal det anlegges en hente/slippsone i tilknytning eksisterende gangvei mellom Elvetangen og Blomsterbakken. Tiltaket medfører en alternativ transportløsning i tilknytning til Elvetangen skole. Planen legger opp til opparbeidelse av hente/slippsone på dyrket mark samt videreføring av eksisterende gangvei. 

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Gbnr. 56/1 og 56/98.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet 16.03.2018, med frist for innspill 06.04.2018

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte den 12.11.2018, sak 95/18, Hente-/slippsone Blomsterbakken, og vedtok at denne skulle legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Sakens dokumenter kan leses her

Se planforslaget i kartportalen her

Planforslaget er lagt ut på høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-10 i tidsrommet 22.11.18 – 7.1.19.

Merknader til planen merkes saksnummer 18/01270 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no, eller per brev til Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 7.1.19.

Merknadene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle merknader vil bli kommentert i saksfremstillingen til planen ved politisk behandling.

Informasjonsmøte for berørte grunneiere

For berørte grunneiere vil det avholdes et informasjonsmøte i løpet av høringsperioden. Egen invitasjon vil sendes ut.

Svartkruttveien - detaljregulering - planID 260

Formål med planarbeidet

Reguleringsplanen tilrettelegger for gang- og sykkelvei langs Svarkruttveien, mellom rådhuset og Kvernstujordet. Gang- og sykkelveien vil gå forbi Nittedal Hestesenter og koble seg på ny bru over Ørfiskebekken. Brua er en del av boligutbyggingen på Kvernstujordet. Gang- og sykkelveien vil bli en del av et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Kruttverket og nye Nittedal sentrum.  

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Planområdet berører følgende gårds- og bruksnummer: 13/3, 13/6, 13/212, 13/76, 213/14.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varslet i 2014.

Utvidelse av planområdet ble varslet 14. oktober 2016, med frist for innspill 18. november 2016.

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte 12. november 2018 forslag til reguleringsplanen og vedtok å legge planen ut på høring og offentlig ettersyn.

Sakens dokumenter kan leses her

Planforslaget lå på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 16.11.2018-04.01.2019.

2.gangsbehandling og vedtak av plan

Kommunestyret vedtok i møte 29.04.2019 sak 30/19 Detaljreguleringsplan for nedre del av Svartkruttveien.

Se sakens dokumenter her 

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Dato for klagefrist: 14.06.2019

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.
Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 14/01236.

Sylling - endring av reguleringsplan - planID 276

Formål med planarbeidet

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av offentlig utfartsparkering med plass til om lag 38 biler på Sylling. Planen tilrettelegger også for fortau langs deler av Kvernstuveien. I tillegg gir planen oppdaterte reguleringsbestemmelser til boligområder som har manglet bestemmelser.

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Planområdet ligger ovenfor Mostua, langs Svartkruttveien og gjelder gbnr. 13/3, 13/72, 13/210, 13/211, 13/212, 13/269, 13/270, 13/272, 13/273, 13/274, 14/44, 14/242, 14/754, 14/877, 14/878, 14/933, 14/1015, 14/1017, 14/1123, 14/1124, 14/1125, 14/1153, 14/1338, 213/5, 213/7, 213/12, 213/13, 214/32.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av arbeid med reguleringsendring ble varslet 14. oktober 2016, med frist for å komme med merknader og innspill satt til 18. november 2016. Utvidelse av planområdet har blitt varslet etter opprinnelig oppstartsvarsel.

Reguleringsplanarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet 1.gangsbehandlet i møte 11.6.18, sak 65/18, forslag til detaljreguleringsplan for Sylling, planID 276, med følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges Detaljreguleringsplan for Sylling planID 276 med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 18.5.18, ut på høring og offentlig ettersyn i 11-elleve uker.

Formålsgrenser og juridiske linjer i plankartet kan bli noe justert mellom 1.gangsbehandling og 2.gangsbehandling av reguleringsplanen.»

Sakens dokumenter kan leses her

Planforslaget lå på høring i perioden 15.06.2018-31.08.2018.

2.gangsbehandling og vedtak av plan

Kommunestyret behandlet planen i møte den 28.01.2019, sak 4/19, og fattet følgende vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas Detaljreguleringsplan for Sylling – planID 276 – som vist på plankart datert 15.5.18 med tilhørende bestemmelser datert 18.12.18.
Følgende reguleringsplan erstattes av Detaljreguleringsplan for Sylling – planID 276 - og oppheves i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14:

 • Delplan Sylling – planID 237B (2011)

Deler av følgende reguleringsplan overlappes av Detaljreguleringsplan for Sylling – planID 276 – og oppheves i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14:

 • Reguleringsplan for Nygårdsfeltet - planID 207 (1968).

Sakens dokumenter kan leses her

Dokumentene er også lagt ut til gjennomlesing i bibiloteket på Kulturverket Flammen.

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan. Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 16/02991.

Kunngjøringsdato: 20.02.2019
Dato for klagefrist: 20.03.2019

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage

Tumyrhaugen - områderegulering - planID  281

Formål med planarbeidet

Ny plan skal være førende for utvikling i området, der nye tiltak skal ses i sammenheng i en helhetlig plan. Vi har laget et forslag til planprogram, som vi ønsker tilbakemeldinger på. I planprogrammet beskrives utfordringer i området og hva ny plan skal løse.
Blant tema som skal utredes er fortettingsmuligheter i lys av:

 • trafikksikkerhet for gående og syklende
 • bebyggelsesstruktur og kulturminner, terreng og landskap
 • overvannsproblematikk i lys av klimautfordringene
 • kapasitet på vann- og avløpsnett og veier
 • grøntstruktur, lekeplasser, friområder og naturverdier
 • hvilken betydning jernbaneundergangen har som risiko for stengt adkomst til/fra området

Planområdet
Foreslått planområde ligger mellom jernbanelinja og Marka. Det er 470 bolighus, med 585 registrerte boenheter innenfor området, som er på ca.713 dekar. 

Forslagsstiller
Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart
Formannskapet vedtok oppstart av planarbeid og forslag til planprogram i møte 25.02.2019.

Planprogrammet er også tilgjengelig for gjennomlesing på biblioteket i kulturverket Flammen.

Gi ditt innspill

Innspill merkes saksnummer 16/02988 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 19.april 2019.
Alle innspill tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt, men alle innspill vil bli kommentert i saksframstillingen til ny plan.

Vedtatte reguleringsplaner

Alle vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig på nett via både WebPlan (digitalt planregister) og i kommunens kartløsning.

Reguleringsplaner i kart

Reguleringsplaner i WebPlan

Dersom du har spørsmål om reguleringsplaner kan du ta kontakt med planavdelingen.


Publisert: 28.11.2018 10.41
Sist endret: 22.05.2019 08.58